UWAGA! Przed pobieraniem tego pliku należy zapoznać się z częścią „Wymagane pliki”.

Wymagane pobrania

O ile nie wskazano inaczej, plik wymieniony poniżej będzie działał prawidłowo pod warunkiem, że zostanie zainstalowany WCZEŚNIEJ niż Aktualizacja oprogramowania systemowego (firmware) aparatu DSC-RX0, wersja 2.00 (Mac). Jeżeli lista zawiera więcej niż jeden wymagany plik, przy instalacji należy przestrzegać kolejności pokazanej na tej stronie.

Modele, których dotyczy informacja

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:

 • DSC-RX0

Informacja o tym pliku do pobrania

Korzyści i udoskonalenia

 • Obsługa przewodowego „modułu sterującego aparatem” (model CCB-WD1) do zdjęć z różnych perspektyw
 • Ulepszenia w funkcji bezprzewodowych zdjęć z różnych perspektyw w aplikacji PlayMemories™ Mobile *1*2*3

  *1: Liczba możliwych do podłączenia urządzeń zależy od parametrów używanego punktu dostępowego i urządzenia mobilnego oraz warunków transmisji radiowej. Sprawdzono połączenie z maksymalnie 50 urządzeniami (na podstawie testów Sony).
  *2: Wymagana jest wersja 6.2 aplikacji PlayMemories™ Mobile Application
  *3: Sony zaleca korzystanie tylko z bezpiecznych połączeń Wi-Fi

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • Aktualizacja oprogramowania systemowego (firmware) aparatu DSC-RX0, wersja 2.00 (Mac)

Wersja pliku

 • 2.00

Rozmiar pliku

 • 158 MB (158 203 149 bajtów)

Data wydania

 • 31/01/2018

Przygotowania

Sprawdzanie wersji oprogramowania systemowego

Aby sprawdzić wersję oprogramowania systemowego, postępuj zgodnie z poniższą instrukcją. Jeśli zainstalowane jest oprogramowanie systemowe w wersji 2.00, nie ma potrzeby aktualizacji.

 1. W aparacie wybierz opcje Menu --> Setup subpage 5 (Podstrona 5 konfiguracji) --> Version (Wersja).
 2. Zostanie wyświetlona informacja o używanej wersji oprogramowania systemowego, zgodnie z poniższą ilustracją.


Wymagania systemowe

Systemy operacyjne

Najnowsza aktualizacja oprogramowania systemowego jest zgodna z komputerami Mac z następującymi wersjami systemu:

 • Mac OS X 10.10 – 10.11 / macOS 10.12 - 10.13*

  *Uwaga:
  W przypadku systemu macOS 10.13 przed aktualizacją oprogramowania należy zainstalować moduł „DriverLoader_1013”.

Sprzęt komputerowy

Najnowsza aktualizacja oprogramowania systemowego jest zgodna z następującym sprzętem:

 • Wolne miejsce na dysku: co najmniej 600 MB
 • Pamięć RAM: co najmniej 512 MB
  Uwaga: Przed rozpoczęciem aktualizacji oprogramowania systemowego należy zamknąć wszystkie inne aplikacje.

Inny sprzęt

 • Źródło zasilania aparatu
  Całkowicie naładowany akumulator NP-BJ1.
  Uwaga: Aktualizację można przeprowadzić jedynie wtedy, gdy ikona poziomu naładowania akumulatora ma wygląd (zawiera co najmniej trzy segmenty). Zaleca się użycie całkowicie naładowanego akumulatora. Na czas aktualizacji oprogramowania systemowego należy odłączyć uchwyt pionowy.
 • Kabel USB dostarczony wraz z kamerą
  Uwaga: Nie gwarantuje się możliwości przeprowadzenia aktualizacji w przypadku użycia innego przewodu USB.

Pobieranie

Ważna informacja

 • Użyj całkowicie naładowanego akumulatora NP-BJ1.
 • Nie należy wyjmować akumulatora w trakcie aktualizacji, ponieważ po odcięciu zasilania aparat może przestać działać.
 • Przed rozpoczęciem należy wyjąć z aparatu kartę pamięci .
 • Wyłącz możliwość przejścia komputera w tryb uśpienia.
 • Nie podłączaj aparatu do żadnego urządzenia oprócz komputera.

Jak pobrać aktualizację

 1. Zaloguj się jako administrator.
 2. Po przeczytaniu oświadczenia o zrzeczeniu się odpowiedzialności należy kliknąć przycisk [Download] (Pobierz) poniżej.
 3. Rozpocznie się pobieranie pliku [Update_DSCRX0V200.dmg].
 4. Zapisz plik na pulpicie komputera (zalecane).

Instalacja

Krok 1: Uruchom narzędzie Updater

 1. Zamknąć wszystkie programy uruchomione na komputerze.
 2. Kliknij dwukrotnie pobrany plik [Update_DSCRX0V200.dmg]. Nie podłączaj na razie aparatu.
 3. Rozpocznie się wyodrębnianie pliku [Update_DSCRX0V200].
 4. Kliknij dwukrotnie ikonę.
 5. Podczas ładowania rozszerzenia jądra wyświetli się monit o zgodę na wprowadzanie zmian przez aplikację. Wpisz hasło logowania na konto wykonawcze. 6. Zostanie uruchomione narzędzie aktualizacji oprogramowania systemowego.


 7. Włącz aparat.
 8. Postępując zgodnie z instrukcją w oknie System Software Updater (Aktualizacja oprogramowania systemowego) aparatu, wybierz Menu --> podstronę 3 menu Konfiguracja --> USB Connection (Połączenie USB) i sprawdź, czy zaznaczona jest opcja Mass Storage (Pamięć masowa).
  Jeśli wybrany jest tryb inny niż Mass Storage (Pamięć masowa), wybierz opcję Mass Storage (Pamięć masowa). 9. Podłącz kamerę do komputera za pomocą kabla USB.
  Uwaga: Jeżeli komputer nie rozpozna aparatu, na ekranie pojawi się komunikat „Could not find the camera for this update” (Nie znaleziono aparatu do aktualizacji). W takim przypadku wykonaj następujące czynności:
  1. Odłącz kabel USB, a następnie podłącz go z powrotem.
  2. Jeśli komputer ma kilka portów USB, podłącz aparat do innego portu.

  Czasami po podłączeniu aparatu do komputera za pomocą kabla USB na monitorze może zostać wyświetlony monit o ponowne uruchomienie. W takim przypadku wyjmij z aparatu akumulator lub odłącz zasilacz sieciowy, ponownie uruchom komputer i wykonaj procedurę od punktu „2. Uruchom narzędzie aktualizacji oprogramowania systemowego”.

 10. Sprawdź zawartość monitora LCD aparatu i kliknij przycisk Next (Dalej). W lewym dolnym rogu ekranu widać numer bieżącej wersji oraz numer wersji po aktualizacji. Uwaga: Jeśli bieżąca wersja oprogramowania systemowego nosi numer 2.00 lub późniejszy, nie ma potrzeby aktualizacji. W takim wypadku przerwij połączenie USB i kliknij przycisk [Finish] (Zakończ), wyłącz aparat, wyjmij akumulator lub odłącz zasilacz sieciowy, a następnie ponownie włóż akumulator lub podłącz zasilanie sieciowe i włącz aparat.
 11. Upewnij się, że w polu „Current version” (Bieżąca wersja) wyświetlane jest wskazanie „Ver.1.00” (Wersja 1.00) lub niższy numer wersji, po czym kliknij przycisk „Next” (Dalej).
 12. Nastąpi automatyczne zresetowanie aparatu.

  Pojawi się poniższy ekran.

  Uwaga: w niektórych wersjach systemu operacyjnego ikona ładowania może nie być wyświetlana.
 13. Rozpoczęcie aktualizacji
  Po automatycznym zresetowaniu pojawi się poniższy ekran i rozpocznie się aktualizacja. Podczas aktualizacji (przez około 15 minut) widać pasek postępu.
  Uwaga: podczas trwania procesu aktualizacji nie wolno wyłączać kamery ani odłączać kabla USB.
 14. Zakończenie aktualizacji
  Po zakończeniu aktualizacji pojawi się pokazany poniżej ekran, a aparat uruchomi się ponownie, co może potrwać kilka minut. Zaczekaj, aż ekran LCD aparatu będzie wyglądał tak samo jak bezpośrednio przed rozpoczęciem aktualizacji oprogramowania. Kiedy pojawi się odpowiedni ekran, naciśnij przycisk [Zakończ] i odłącz przewód USB.


  Uwaga: Jeśli po ponownym uruchomieniu pojawi się komunikat ostrzegający o przywracaniu danych, należy poczekać na jego zniknięcie. Nie oznacza to żadnych nieprawidłowości.

Krok 2: Sprawdź, czy wersja oprogramowania systemowego urządzenia nosi numer 2.00.

 1. Wybierz w aparacie opcje Menu --> Setup subpage 5 (Podstrona 5 konfiguracji) --> Version (Wersja).
 2. Zostanie wyświetlona informacja o używanej wersji oprogramowania systemowego, zgodnie z poniższą ilustracją.