Modele, których dotyczy informacja

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:
 • SRS-X9
 • SRS-X7

Informacja o tym pliku do pobrania

 • Data wydania:31-08-2017
 • Czy pobranie aktualizacji jest wymagane?Stosowanie niniejszego narzędzia aktualizacji nie jest konieczne, jeśli oprogramowanie wbudowane posiadanego systemu audio zostało już zaktualizowane do wersji 2.13.2.09 (SRS-X7) / 2.13.2.10 (SRS-X9).
  W razie wątpliwości aktualnąwersję oprogramowania wbudowanegomożna łatwo sprawdzić:
  1. Podłączyć urządzenie do komputera za pomocą przewodu LAN (nie dostarczony).
   Uwaga:Upewnić się, że przełącznik NETWORK OFF/ON [Sieć wyłączona/włączona] na tylnej ściance urządzenia jest w pozycji ON [Włączona].
  2. Podłączyć przewód zasilający prądu zmiennego do zasilacza sieciowego (dostarczone). Nacisnąć przyciskon/standby [wł./tryb oczekiwania], aby włączyć zasilanie.
   Poczekać, aż kontrolka LINK przestanie migać i będzie podświetlona na pomarańczowo.
  3. Wyświetlić oknoSony Network Device Setting[Ustawienia urządzenia sieciowego firmy Sony] na ekranie komputera.
   1. Włączyć przeglądarkę.
   2. W pasku adresu wpisać poniższy adres URL: http://169.254.1.1
  1. Jeśli wyświetli się oknoLanguage Setup[Ustawienia języka], należy wybrać odpowiedni język.
  2. Numer X.XX.X.XX w poluSystem Software Version[Wersja oprogramowania systemowego] w menuDevice Details[Szczegóły urządzenia] informuje o zainstalowanej wersji oprogramowania.
 • Korzyści i ulepszenia:
  • WAŻNE: Ta aktualizacja wewnętrznego oprogramowania jest niezbędna do zapewnienia dalszej obsługi serwisu Spotify.

Pobieranie

Aktualizację oprogramowania przeprowadza się przez Internet. Należy wykonać następujące kroki.
Uwaga: Nie można aktualizować do najnowszej wersji oprogramowania, jeśli zestaw NIE jest podłączony do Internetu.

 1. Połączyć się z Internetem.
  Uwaga:Kiedy głośnik jest podłączony do komputera bezpośrednio przy użyciu kabla LAN, w celu sprawdzenia wersji, należy odłączyć kabel LAN i ponownie podłączyć go do punktu dostępu.
 2. Kiedy głośnik się włącza, należy przycisnąć przycisk (wł./tryb oczekiwania), a następnie wyłączyć głośnik.
 3. Nacisnąć przycisk on/standby [wł./tryb oczekiwania], aby włączyć zasilanie.
 4. Poczekać, aż kontrolka LINK przestanie migać i będzie podświetlona na zielono lub pomarańczowo. Zawsze, kiedy dostępna jest nowa aktualizacja oprogramowania, zaświeca się przycisk UPDATE [Aktualizacja]. Uwaga:Przycisk UPDATE [Aktualizacja] nie zaświeca się, kiedy oprogramowanie jest aktualne.
 5. Dotknąć i przytrzymać przycisk UPDATE [Aktualizacja] do momentu usłyszenia sygnału głosowego. Po rozpoczęciu aktualizacji oprogramowania przycisk UPDATE [Aktualizacja] zacznie migać.Uwaga: Podczas aktualizacji nie można korzystać z głośnika.
 6. Podczas aktualizacji zmienia się miganie (jego odstęp czasowy i warunek) przycisku UPDATE [Aktualizacja].
 7. Przycisk UPDATE [Aktualizacja] wyłącza się a głośnik przełącza się w tryb oczekiwania lub tryb oczekiwania BLUETOOTH/sieci automatycznie po zakończeniu aktualizacji.
 8. Wersję oprogramowania można sprawdzić, wykonując czynności opisane w łączu Jak sprawdzić wersję posiadanego oprogramowania wbudowanego. W tym momencie kończy się aktualizacja.

Pytania i odpowiedzi

Lampka UPDATE [Aktualizacja] mignie powoli 4 razy i wyłączy się.

Aktualizacja oprogramowania zakończyła się niepowodzeniem. Nacisnąć przycisk on/standby [wł./tryb oczekiwania], aby wyłączyć głośnik, a następnie włączyć go ponownie. Upewnić się, że głośnik jest podłączony do Internetu a przycisk UPDATE [Aktualizacja] świeci się. Następnie ponownie rozpocząć aktualizację.

Lampka UPDATE [Aktualizacja] będzie powoli migać.

Aktualizacja oprogramowania zakończyła się niepowodzeniem. Nacisnąć przycisk on/standby [wł./tryb oczekiwania], aby wyłączyć głośnik, a następnie ponownie rozpocząć aktualizację. Jeśli aktualizacja oprogramowania zakończyła się niepowodzeniem, przycisk UPDATE [Aktualizacja] będzie powoli migał aż do wyłączenia głośnika. Wyłączyć głośnik po dokładnym sprawdzeniu, że miganie przycisku UPDATE [Aktualizacja] nie zmieniło się.

Uwaga:

 • Podczas aktualizacji głośnik powinien być cały czas podłączony do źródła prądu i do sieci.
 • NIE NALEŻY odłączać zasilacza sieciowego do momentu zakończenia aktualizacji.
 • Podczas aktualizacji NIE NALEŻY odłączać urządzenia od prądu.
 • Aktualizacja trwa zwykle 3-10 minut. Może też potrwać dłużej w zależności od środowiska sieciowego użytkownika.