Modele, których dotyczy informacja

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:
 • SRS-X77

Informacja o tym pliku do pobrania

Korzyści i udoskonalenia zapewniane przez najnowszą aktualizację

 • WAŻNE: Ta aktualizacja wewnętrznego oprogramowania jest niezbędna do zapewnienia dalszej obsługi serwisu Spotify.
  Poprawia ona stabilność działania przy odtwarzaniu plików muzycznych z sieci lokalnej.

Wcześniejsze korzyści i udoskonalenia

 • Poprawa stabilności działania przy korzystaniu z internetowych serwisów oferujących muzykę.
 • Google Cast dla treści audio:
  • Dodano obsługę funkcji Google Multi Room
 • Poprawiono obsługę oraz stabilność

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • Aktualizacja oprogramowania do wersji 1.60.2994

Wersja pliku

 • 1.60.2994

Data wydania

 • 31-08-2017

Przygotowania

Sprawdzanie wersji oprogramowania

Czy pobranie aktualizacji jest wymagane? Stosowanie niniejszego narzędzia aktualizacji nie jest konieczne, jeśli oprogramowanie wbudowane posiadanego systemu audio zostało już zaktualizowane do wersji 1.60.XXXX.
W razie wątpliwości aktualną wersję oprogramowania wbudowanego można łatwo sprawdzić:

 1. Podłączyć urządzenie do komputera za pomocą przewodu LAN (nie dostarczony).

  Uwaga :Upewnić się, że przełącznik NETWORK OFF/ON [Sieć wyłączona/włączona] na tylnej ściance urządzenia jest w pozycji ON [Włączona].
 2. Podłączyć przewód zasilający prądu zmiennego do zasilacza sieciowego (dostarczone). Nacisnąć przycisk on/standby [wł./tryb oczekiwania], aby włączyć zasilanie.

  Należy poczekać, aż wskaźnik LINK przestanie migać i będzie świecić się na różowo
 3. Wyświetlić okno Sony Network Device Setting [Ustawienia urządzenia sieciowego firmy Sony] na ekranie komputera.
  1. Włączyć przeglądarkę.
  2. W pasku adresu wpisać poniższy adres URL: http://169.254.1.1

 1. Jeśli wyświetli się okno Language Setup [Ustawienia języka], należy wybrać odpowiedni język.
 2. Numer X.XX.X.XX w polu System Software Version [Wersja oprogramowania systemowego] w menu Device Details [Szczegóły urządzenia] informuje o zainstalowanej wersji oprogramowania.

Istnieją dwa proste sposoby aktualizacji oprogramowania sprzętowego zestawu SRS-X77:

Co będzie potrzebnePowód użycia tej metody
Internet/sieć
***ZALECANE***
 • Kabel Ethernet lub router bezprzewodowy do podłączenia zestawu SRS-X77 do Internetu
 • Sprawdzenie, czy zestaw SRS-X77 jest podłączony do:
  • aktywnego połączenia z Internetem
Zaleca się skorzystanie z tej metody, ponieważ stanowi ona najprostszy i najszybszy sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego.
Urządzenie pamięci masowej USB
 • Komputer
 • Urządzenie pamięci masowej USB
Aktualizacja oprogramowania układowego za pomocą tej metody jest wskazana w razie niemożliwości nawiązania połączenia internetowego.

Instalacja

Aktualizowanie zestawu SRS-X77 przez Internet

Zaleca się skorzystanie z tej metody, ponieważ stanowi ona najprostszy sposób aktualizacji. Aktualizacja trwa zwykle 3-10 minut.
Uwaga: Nie można aktualizować do najnowszej wersji oprogramowania, jeśli zestaw NIE jest podłączony do Internetu.

Instalacja aktualizacji

 1. Połączyć się z Internetem.
  Uwaga:Kiedy głośnik jest podłączony do komputera bezpośrednio przy użyciu kabla LAN, w celu sprawdzenia wersji, należy odłączyć kabel LAN i ponownie podłączyć go do punktu dostępu.
 2. Jeśli głośnik jest włączony, naciśnij przycisk (on/standby) (wł./czuwanie) i wyłącz głośnik
 3. Naciśnij przycisk (on/standby) (wł./czuwanie), aby włączyć głośnik
 4. Należy poczekać, aż wskaźnik LINK przestanie migać i będzie świecić się na pomarańczowo lub różowo. Zawsze, kiedy dostępna jest nowa aktualizacja oprogramowania, zaświeca się przycisk UPDATE.
  Uwaga:Przycisk UPDATE [Aktualizacja] nie zaświeca się, kiedy oprogramowanie jest aktualne.
 5. Dotknąć i przytrzymać przycisk UPDATE [Aktualizacja] do momentu usłyszenia sygnału głosowego. Po rozpoczęciu aktualizacji oprogramowania przycisk UPDATE [Aktualizacja] zacznie migać.Uwaga: Podczas aktualizacji nie można korzystać z głośnika.

 6. Podczas aktualizacji zmienia się miganie (jego odstęp czasowy i warunek) przycisku UPDATE [Aktualizacja].
 7. Przycisk UPDATE [Aktualizacja] wyłącza się a głośnik przełącza się w tryb oczekiwania lub tryb oczekiwania BLUETOOTH/sieci automatycznie po zakończeniu aktualizacji.
 8. Wersję oprogramowania można sprawdzić, wykonując czynności opisane w łączu Jak sprawdzić wersję posiadanego oprogramowania wbudowanego. W tym momencie kończy się aktualizacja.

Możliwy problem podczas aktualizacji

Podczas aktualizacji diody migają na czerwono, a przycisk UPDATE miga na pomarańczowo

Aktualizacja oprogramowania zakończyła się niepowodzeniem. Jeśli do tego dojdzie, nie można będzie wykonać żadnej czynności ani korzystać z żadnych funkcji zestawu oprócz przycisku zasilania. Sprawdź stan głośnika, wykonując poniższe czynności, oraz dokończ aktualizację oprogramowania przy użyciu pamięci masowej USB.

 1. Dotknij i przytrzymaj przycisk , aby WYŁĄCZYĆ głośnik.
 2. Dotknij przycisk , aby WŁĄCZYĆ głośnik.
 3. Zaczekaj 3 minuty (lub do momentu nawiązania połączenia z siecią), a następnie sprawdź stan przycisku UPDATE na głośniku.

Przycisk UPDATE świeci się na pomarańczowo.

Aktualizacja oprogramowania zakończyła się niepowodzeniem. Można przeprowadzić procedurę A aktualizacji oprogramowania wbudowanego osobistego zestawu muzycznego z dysku flash USB. Aby to zrobić, kliknij następujące łącze:

Wskaźnik miga na czerwono, a przycisk UPDATE miga na pomarańczowo.

Aktualizacja oprogramowania zakończyła się niepowodzeniem. Można przeprowadzić procedurę B aktualizacji oprogramowania wbudowanego osobistego zestawu muzycznego z dysku flash USB. Aby to zrobić, kliknij następujące łącze:

Uwaga:

 • Podczas aktualizacji głośnik powinien być cały czas podłączony do zasilania i do sieci.
 • NIE NALEŻY odłączać zasilacza sieciowego do momentu zakończenia aktualizacji.
 • Podczas aktualizacji NIE NALEŻY odłączać urządzenia od prądu.
 • Aktualizacja trwa zwykle od 3 do 10 minut. Może też potrwać dłużej, w zależności od środowiska sieciowego użytkownika.

Aktualizacja za pomocą pamięci USB i komputera

Jeśli istnieje taka możliwość, zaleca się przeprowadzenie aktualizacji przez Internet. W przeciwnym razie należy użyć tej metody. Polega ona na pobraniu aktualizacji na komputer, przeniesieniu jej do pamięci USB, a następnie na przeniesieniu aktualizacji do zestawu SRS-X77.

Przygotowanie do aktualizacji oprogramowania sprzętowego

Przed pobraniem aktualizacji oprogramowania sprzętowego należy sprawdzić, czy na komputerze jest zainstalowany jeden z tych systemów operacyjnych, oraz wymagania dla pamięci USB:

Obsługiwane systemy operacyjne

 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1)
 • Mac OS X 10.4 lub nowszy
Uwaga: Jeśli korzystasz z systemu Windows® 8.1, użyj go w trybie pulpitu. Firma Sony nie gwarantuje poprawnego działania wszystkich komputerów ze zgodnym systemem operacyjnym.

Nośniki

 • Pamięć USB o minimalnej pojemności 256 MB
Uwaga: Firma Sony nie gwarantuje poprawnego działania wszystkich urządzeń pamięci masowej USB.

Aktualizacja oprogramowania wbudowanego osobistego zestawu muzycznego z dysku flash USB — procedura A

Uwaga: Po aktualizacji oprogramowania nie można będzie przywrócić jego poprzedniej wersji.

Aby pobrać oprogramowanie wbudowane, należy:

 1. Zamknąć wszystkie uruchomione programy i otwarte okna oprócz tej strony.
 2. Przeczytać poniższe warunki na tej stronie i potwierdzić zapoznanie się z nimi, zaznaczając odpowiednie pole wyboru.
 3. Pobrać aktualizację oprogramowania wbudowanego. Rozpocznie się pobieranie pliku SRSX77V1602994.zip 154 MB (161,896,517 bytes).
 4. Zapisać plik na pulpicie komputera.
  Uwaga: W przypadku systemu Windows 10 lub 8.1 plik aktualizacji może zostać automatycznie zapisany w folderze Pobrane. Kliknąć kafelek Pulpit na ekranie startowym i za pomocą programu Eksplorator znaleźć pobrany plik w folderze Pobrane.

Uwaga: Aktualizacja przeznaczona jest wyłącznie do urządzeń SRS-X77. Nie można użyć tego pliku w przypadku innego osobistego systemu audio.

Aby przygotować pobrany plik, należy:

 • W systemie Windows
  1. Kliknąć pobrany plik SRSX77V1602994.zip.
  2. Kliknąć polecenie Wyodrębnij wszystkie.
  3. W oknie Wyodrębnij foldery skompresowane (zip) kliknąć polecenie Wyodrębnij.
  4. Na pulpicie komputera zostanie utworzony i otwarty folder SRSX77V1602994.
  5. W folderze UPDATE znajdą się 4 pliki: LUTE03-FW.BIN, LUTE03-FW.ID, LUTE03-FW_MB.BIN i LUTE03-FW_MB.ID.
 • W systemie Mac OS
  1. Kliknąć dwukrotnie zapisany plik SRSX77V1602994.zip.
  2. Na pulpicie komputera zostanie utworzony folder SRSX77V1602994.zip.

Uwaga: W zależności od ustawień systemu operacyjnego plik może zostać rozpakowany automatycznie po pobraniu. W niektórych przypadkach rozpakowanie pliku za pomocą czynności opisanych powyżej może nie być możliwe. Zależy to od systemu operacyjnego. Należy wówczas skorzystać z odpowiedniego narzędzia rozpakowującego.

Aby skopiować pliki aktualizacji oprogramowania wbudowanego na dysk flash USB, należy:

 1. Włożyć zainicjowany (sformatowany) dysk flash USB do gniazda USB w komputerze.
 2. Skopiować folder UPDATE wraz z zawartością na dysk flash USB.
 3. Strukturę folderów przedstawiono na poniższym schemacie.

Aby zaktualizować zestaw muzyczny z dysku flash USB, należy:

 1. Podłączyć zasilacz sieciowy (w zestawie) do gniazda DC IN 18 V na głośniku.
 2. Podłączyć wtyczkę przewodu zasilającego zasilacza sieciowego do gniazda zasilania. Ustawić przełącznik NETWORK OFF/ON z tyłu głośnika w pozycji ON.
 3. Nacisnąć przycisk (włączanie / tryb czuwania), aby włączyć zasilanie.
 4. Poczekać około 4 minut, aż wskaźnik LINK zacznie powoli migać.
 5. Nacisnąć i przytrzymać przycisk AUDIO IN, a następnie przycisk zmniejszania głośności.
 6. Przycisk UPDATE świeci się po usłyszeniu sygnału dźwiękowego. Uwaga: po podłączeniu do sieci przycisk UPDATE może już świecić się na pomarańczowo. W takim przypadku należy wykonać czynności opisane wyżej i sprawdzić, czy odtwarzany jest sygnał dźwiękowy.
 7. Kiedy przycisk UPDATE się zaświeci, włożyć dysk flash USB do gniazda portu DC-OUT ONLY (USB) znajdującego się z tyłu głośnika.
 8. Po rozpoczęciu aktualizacji oprogramowania przycisk UPDATE zacznie migać.
  Uwaga: Podczas aktualizacji nie można korzystać z głośnika.
 9. Podczas aktualizacji zmienia się miganie (jego odstęp czasowy i warunek) przycisku UPDATE.
 10. Przycisk UPDATE wyłącza się, a głośnik przełącza się w tryb czuwania lub tryb czuwania BLUETOOTH/sieci automatycznie po zakończeniu aktualizacji.
 11. Wersję oprogramowania można sprawdzić, wykonując czynności opisane pod łączem Jak sprawdzić wersję posiadanego oprogramowania wbudowanego. W tym momencie kończy się aktualizacja.

Uwaga:

 • Podczas aktualizacji głośnik powinien być cały czas podłączony do zasilania i do sieci.
 • NIE NALEŻY odłączać zasilacza sieciowego do momentu zakończenia aktualizacji.
 • Podczas aktualizacji NIE NALEŻY odłączać urządzenia od prądu.
 • Aktualizacja trwa zwykle od 10 minut.

Aktualizacja oprogramowania wbudowanego osobistego zestawu muzycznego z dysku flash USB — procedura B

Jeśli wskaźnik miga na czerwono, a przycisk aktualizacji — na pomarańczowo, oznacza to, że aktualizacja oprogramowania się nie powiodła.
Konieczne będzie pobranie aktualizacji oprogramowania wbudowanego na komputer, zapisanie jej na dysku flash USB i przesłanie jej do głośnika.
Aby to zrobić, należy wykonać następujące kroki:Uwaga: Po aktualizacji oprogramowania nie można będzie przywrócić jego poprzedniej wersji.

Aby pobrać oprogramowanie wbudowane, należy:

 1. Zamknąć wszystkie uruchomione programy i otwarte okna oprócz tej strony.
 2. Przeczytać poniższe warunki na tej stronie i potwierdzić zapoznanie się z nimi, zaznaczając odpowiednie pole wyboru.
 3. Pobrać aktualizację oprogramowania wbudowanego. Rozpocznie się pobieranie pliku SRSX77V1602994.zip 154 MB (161,896,517 bytes).
 4. Zapisać plik na pulpicie komputera.
  Uwaga: W przypadku systemu Windows 10 lub 8.1 plik aktualizacji może zostać automatycznie zapisany w folderze Pobrane. Kliknąć kafelek Pulpit na ekranie startowym i za pomocą programu Eksplorator znaleźć pobrany plik w folderze Pobrane.

Uwaga: Aktualizacja przeznaczona jest wyłącznie do urządzeń SRS-X77. Nie można użyć tego pliku w przypadku innego osobistego systemu audio.

Aby przygotować pobrany plik, należy:

 • W systemie Windows
  1. Kliknąć pobrany plik SRSX77V1602994.zip.
  2. Kliknąć polecenie Wyodrębnij wszystkie.
  3. W oknie Wyodrębnij foldery skompresowane (zip) kliknąć polecenie Wyodrębnij.
  4. Na komputerze pojawi się folder Update zawierający następujące pliki: LUTE03-FW.BIN, LUTE03-FW.ID, LUTE03-FW_MB.BIN i LUTE03-FW_MB.ID.
 • W systemie Mac OS
  1. Kliknąć dwukrotnie zapisany plik SRSX77V1602994.zip.
  2. Na komputerze pojawi się folder Update zawierający następujące pliki: LUTE03-FW.BIN, LUTE03-FW.ID, LUTE03-FW_MB.BIN i LUTE03-FW_MB.

Uwaga: Jeśli używasz powyższych systemów operacyjnych, pobrany plik może zostać rozpakowany automatycznie. Jeśli nie możesz rozpakować plików, wykonując powyższe instrukcje, konieczne może być skorzystanie z osobnego oprogramowania rozpakowującego.

Aby skopiować pliki aktualizacji oprogramowania wbudowanego na dysk flash USB, należy:

 1. Włożyć dysk flash USB to jednego z portów USB w komputerze.
 2. Przeciągnąć folder Update z komputera na dysk flash USB.
 3. Strukturę folderów przedstawiono na poniższym schemacie.

Aby zaktualizować zestaw muzyczny z dysku flash USB, należy:

 1. Podłączyć głośnik do gniazdka zasilającego za pomocą zasilacza sieciowego (w zestawie).
 2. Ustawić przełącznik sieciowy z tyłu głośnika sieciowego w pozycji ON.
 3. Wyłączyć głośnik, kiedy wskaźnik zacznie migać na czerwono, a przycisk aktualizacji — na pomarańczowo.
 4. Włożyć dysk flash z plikami aktualizacji do portu DC-OUT ONLY (USB) w głośniku.
 5. Ponownie włączyć głośnik.
 6. Uwaga: Kroki od 3. do 5. należy wykonać w ciągu 3 minut.
 7. Oprogramowanie wbudowane zacznie pobierać aktualizację głośników, kiedy przycisk aktualizacji zacznie migać.
  Uwaga: Podczas pobierania nie można korzystać z głośników.
 8. Wraz z postępem pobierania przyciski migają coraz wolniej i przestają migać po zakończeniu aktualizacji.
 9. Głośnik automatycznie przełączy się w tryb czuwania lub tryb czuwania Bluetooth/sieci po zakończeniu pobierania.
 10. Sprawdzić za pomocą programu do sprawdzania wersji oprogramowania głośników bezprzewodowych SRS-X77, czy aktualizacja została zakończona. Jak sprawdzić wersję posiadanego oprogramowania wbudowanego. W tym momencie kończy się aktualizacja.