Modele, których dotyczy informacja

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:
 • SRS-ZR5

Informacja o tym pliku do pobrania

Korzyści i udoskonalenia zapewniane przez najnowszą aktualizację

 • WAŻNE: Ta aktualizacja wewnętrznego oprogramowania jest niezbędna do zapewnienia dalszej obsługi serwisów muzycznych przez wbudowany Chromecast.
  Jeśli nie zainstalujesz jej ręcznie, zostanie ona zainstalowana automatycznie, gdy urządzenie będzie nieużywane i połączone z Internetem.
 • Poprawa stabilności działania, gdy podczas połączenia Wi-Fi odtwarzane są pliki muzyczne z pamięci USB.

Wcześniejsze korzyści i udoskonalenia

 • Dodana funkcja informacji głosowych dla trybu parowania Bluetooth
 • Obsługa odtwarzania materiałów z serwisu Spotify przez wbudowany Chromecast
 • Teraz funkcja „Wireless Surround” (Bezprzewodowy dźwięk przestrzenny) obsługuje także urządzenia SCMS-T w przypadku odtwarzania muzyki przez łącze Bluetooth.
 • Google Cast dla treści audio:
  • Dodano obsługę funkcji Google Multi Room.
  • Obsługiwany jest dźwięk przesyłany z urządzeń SCMS-T przez łącze Bluetooth i można używać przy tym funkcji bezprzewodowego dźwięku stereo / bezprzewodowego dźwięku przestrzennego.
 • Poprawa obsługi i stabilności działania

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • Aktualizacja oprogramowania 4.04 dla SRS-ZR5

Wersja pliku

 • 4.04

Data wydania

 • 27-07-2017

Przygotowania

Sprawdzanie wersji oprogramowania

Czy pobranie aktualizacji jest wymagane? Stosowanie niniejszego narzędzia aktualizacji nie jest konieczne, jeśli oprogramowanie wbudowane posiadanego systemu audio zostało już zaktualizowane do wersji 4.04.
W razie wątpliwości aktualną wersję oprogramowania wbudowanego można łatwo sprawdzić:

Do wyboru są dwa opisane poniżej sposoby.

Sprawdzanie przy użyciu aplikacji „Sony | Music Center (SongPal)”
 1. Używając aplikacji „Sony | Music Center (SongPal)”, podłącz urządzenie do tej samej sieci Wi-Fi, do której podłączony jest smartfon.
 2. Uruchom w smartfonie aplikację „Sony | Music Center (SongPal)”.
 3. Wybierz „(SRS-ZR5) xxxxxx”.
 4. Wybierz „Settings” (Ustawienia).
 5. Wybierz „Other Settings” (Inne ustawienia).
 6. Sprawdź wersję oprogramowania dla SRS-ZR5.
Sprawdzanie przy użyciu komputera
 1. Podłączyć urządzenie do komputera za pomocą przewodu LAN (nie dostarczony).

  Uwaga :Głośnik należy podłączyć bezpośrednio do komputera, używając przewodu sieci LAN.
 2. Podłączyć przewód zasilający prądu zmiennego do zasilacza sieciowego (dostarczone). Nacisnąć przycisk on/standby [wł./tryb oczekiwania], aby włączyć zasilanie.

  Należy poczekać, aż wskaźnik LINK przestanie migać i będzie świecić się na różowo
 3. Wyświetlić okno Sony Network Device Setting [Ustawienia urządzenia sieciowego firmy Sony] na ekranie komputera.
  1. Włączyć przeglądarkę.
  2. W pasku adresu wpisać poniższy adres URL: http://169.254.1.1

 1. Jeśli wyświetli się okno Language Setup [Ustawienia języka], należy wybrać odpowiedni język.
 2. Numer X.XX.X.XX w polu System Software Version [Wersja oprogramowania systemowego] w menu Device Details [Szczegóły urządzenia] informuje o zainstalowanej wersji oprogramowania.

 3. Wersja oprogramowania, nazwa modelu i nazwa urządzenia, rodzaj połączenia, dostęp do Internetu, nazwa sieci (SSID) i sposób zabezpieczenia mają charakter przykładowy.

Istnieją dwa proste sposoby aktualizacji oprogramowania sprzętowego zestawu SRS-ZR5:

Co będzie potrzebnePowód użycia tej metody
Internet/sieć
***ZALECANE***
 • Kabel Ethernet lub router bezprzewodowy do podłączenia zestawu SRS-ZR5 do Internetu
 • Sprawdzenie, czy zestaw SRS-ZR5 jest podłączony do:
  • aktywnego połączenia z Internetem
Zaleca się skorzystanie z tej metody, ponieważ stanowi ona najprostszy i najszybszy sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego.
Urządzenie pamięci masowej USB
 • Komputer
 • Urządzenie pamięci masowej USB
Aktualizacja oprogramowania układowego za pomocą tej metody jest wskazana w razie niemożliwości nawiązania połączenia internetowego.

Instalacja

Internet / sieć

Aktualizacja oprogramowania jest dostępna przez Internet. Należy wykonać następujące kroki.
Uwaga: Nie można aktualizować do najnowszej wersji oprogramowania, jeśli zestaw NIE jest podłączony do Internetu.
Ważne:

 • Jeśli wskaźnik zasilania miga na zielono nawet po naciśnięciu przycisku zasilania, należy nacisnąć przycisk „RESET” znajdujący się w dolnej części jednostki.
 • Przed rozpoczęciem aktualizacji sprawdź, czy jednostka jest podłączona do gniazda zasilania za pomocą zasilacza sieciowego USB.

 1. Podłączanie do gniazda zasilania
  • W celu podłączenia wejścia zasilania 5 V w jednostce do gniazda zasilania należy użyć zasilacza sieciowego USB i dostarczonego przewodu micro USB.
  Uwaga: Nie można przeprowadzić aktualizacji oprogramowania, gdy jednostka jest zasilana tylko z akumulatora.
 2. Podłączanie do Internetu
  • Podłączanie przy użyciu aplikacji „Sony | Music Center (SongPal)” w urządzeniu mobilnym
  • Podłączanie przez Wi-Fi Protected Setup (WPS, bezpieczna konfiguracja Wi-Fi)
  • Podłączanie przy użyciu komputera
  Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi jednostki
 3. Jeśli głośnik jest włączony, naciśnij przycisk i wyłącz go.
 4. Podłącz wtyczkę przewodu zasilającego zasilacza sieciowego do gniazda zasilania.
  Uwaga: nie można przeprowadzić aktualizacji oprogramowania kiedy jednostka jest zasilana z akumulatora.
 5. Naciśnij przycisk , aby włączyć zasilanie.
 6. Poczekaj, aż wskaźnik LINK przestanie migać i zaświeci się na pomarańczowo. Zawsze, kiedy dostępna jest nowa aktualizacja oprogramowania, zaświeca się przycisk UPDATE.
 7. Dotknij i przytrzymaj przycisk UPDATE aż usłyszysz sygnał dźwiękowy. Po rozpoczęciu aktualizacji oprogramowania przycisk UPDATE zacznie migać.
  Uwaga: Podczas aktualizacji nie można korzystać z głośnika.
 8. Podczas aktualizacji zmienia się miganie (jego odstęp czasowy i warunek) przycisku UPDATE.
 9. Przycisk UPDATE wyłącza się, a głośnik przełącza się w tryb czuwania lub tryb czuwania BLUETOOTH/sieci automatycznie po zakończeniu aktualizacji.
 10. Sprawdź wersję, wykonując czynności opisane w artykule jak sprawdzić wersję oprogramowania sprzętowegoi zobacz, czy aktualizacja została zainstalowana.

Czy wszystkie funkcyjne diody LED świecą się?

Aktualizacja oprogramowania zakończyła się niepowodzeniem. Naciśnij przycisk , aby wyłączyć głośnik. Następnie włącz go ponownie. Upewnij się, że głośnik jest podłączony do Internetu, a przycisk UPDATE świeci się. Następnie ponownie rozpocznij aktualizację.

USB

Obsługiwane systemy operacyjne:

 • Windows® 10
 • Windows® 8.1 – należy użyć trybu pulpitu.
 • Windows® 7 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1)
 • Mac OS X 10.6 lub nowszy

Nośniki zapisu:Pamięć USB: o pojemności ponad 256 MB. Nie można zagwarantować obsługi wszystkich urządzeń pamięci masowej USB.

Uwagi:

 • O postępie aktualizacji informuje zmieniająca się liczba mignięć wskaźnika UPDATE. Początkowo wskaźnik UPDATE miga czterokrotnie; później liczba mignięć zmniejsza się co jeden, aż wreszcie, po zakończeniu aktualizacji, wskaźnik gaśnie.
 • Podczas aktualizacji głośnik powinien być cały czas podłączony do zasilania.
 • Do czasu zakończenia aktualizacji nie należy odłączać przewodu zasilającego.
 • Podczas aktualizacji nie należy wyłączać zasilania.
 • Aktualizacja trwa zwykle od 3 do 10 minut.

 1. Zamknąć wszystkie uruchomione programy i otwarte okna oprócz tej strony.
 2. Przeczytać poniższe warunki na tej stronie i potwierdzić zapoznanie się z nimi, zaznaczając odpowiednie pole wyboru.
 3. Pobrać aktualizację oprogramowania wbudowanego. Rozpocznie się pobieranie pliku SRS16003.UPG (114 MB, 120 045 760 bajtów).
 4. Zapisać plik na pulpicie komputera.
  Uwaga: W przypadku systemu Windows 8 lub 8.1 plik aktualizacji może zostać automatycznie zapisany w folderze Pobrane. Kliknij kafelek Pulpit na ekranie startowym i za pomocą programu Eksplorator znajdź pobrany plik w folderze Pobrane
 5. Aby skopiować pliki aktualizacji oprogramowania wbudowanego na dysk flash USB, należy:
  1. Włożyć zainicjowany (sformatowany) dysk flash USB do gniazda USB w komputerze.
  2. Skopiować folder UPDATE na dysk flash USB.

Aby zaktualizować zestaw muzyczny z dysku flash USB, należy:

 1. Podłączyć głośnik do gniazdka ściennego i włączyć głośnik poprzez naciśnięcie przycisku on/standby.
 2. Gdy wskaźnik POWER zaświeci na zielono, włożyć dysk flash USB do gniazda USB głośnika.
 3. Nacisnąć i przytrzymać przycisk UPDATE/WPS i od razu dotknąć przycisku FUNCTION i przytrzymać go. Przytrzymać oba przyciski przez 4 sekundy (do usłyszenia sygnału dźwiękowego). - Gdy głośnik zostanie połączony z siecią, wskaźnik UPDATE może zaświecić na pomarańczowo. Nawet w takim przypadku można go używać.
 4. Zostanie uruchomiona aktualizacja w trybie USB, a wskaźnik UPDATE będzie migał na pomarańczowo. Podczas tej procedury nie należy obsługiwać głośnika.

 5. Wskaźnik UPDATE i wskaźnik Power zamigają kilka razy podczas aktualizacji.
 6. Po zakończeniu aktualizacji wskaźnik UPDATE wyłączy się, a głośnik automatycznie przełączy się w tryb czuwania lub tryb czuwania BLUETOOTH/sieci.
  Uwaga: Przy pierwszym uruchomieniu głośnika po aktualizacji trzykrotnie miga pomarańczowy wskaźnik UPDATE.
 7. Sprawdzanie wersji oprogramowania