UWAGA! Przed pobieraniem tego pliku należy zapoznać się z częścią „Wymagane pliki”.

Wymagane pobrania

O ile nie wskazano inaczej, plik wymieniony poniżej będzie działał prawidłowo pod warunkiem, że zostanie zainstalowany WCZEŚNIEJ niż Aktualizacja oprogramowania systemowego (firmware) aparatu ILCE-7M2, wersja 4.00 (Mac). Jeżeli lista zawiera więcej niż jeden wymagany plik, przy instalacji należy przestrzegać kolejności pokazanej na tej stronie.

Modele, których dotyczy informacja

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:
 • ILCE-7M2

Informacja o tym pliku do pobrania

Korzyści i udoskonalenia zapewniane przez najnowszą aktualizację

 • Zwiększono wygodę użytkowania aparatu:
  1. Zwiększono wygodę użytkowania aparatu, gdy obszar AF jest ustawiony na elastyczny punktowy
   Szczegóły podano tutaj.
  2. Do listy funkcji, które można przypisać do przycisku użytkownika, dodano „Live View Display” (Wyświetlanie podglądu na żywo)
  3. Dodano funkcję „Set File Name” (Definiowanie nazwy pliku)
 • Zapewniono obsługę przez system AF światła widzialnego z diody w zewnętrznej lampy błyskowej (HVL-F45RM)
 • Zmniejszono opóźnienie wyzwolenia migawki przy korzystaniu z bezprzewodowej lampy błyskowej
 • Poprawiono ogólną stabilność działania aparatu

Wcześniejsze korzyści i udoskonalenia

 • Osłabia zjawisko niedostatecznego naświetlenia brzegów obrazu powstające w pewnych warunkach przy korzystaniu z lampy błyskowej aparatu z oprogramowaniem systemowym w wersji „Ver.3.20”.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • Aktualizacja oprogramowania systemowego (firmware) aparatu ILCE-7M2, wersja 4.00 (Mac)

Wersja pliku

 • 4.00

Rozmiar pliku

 • 244.7 MB (244 680 641 bajtów)

Data wydania

 • 08/06/2017

Przygotowania

Sprawdzanie wersji oprogramowania systemowego

Aby sprawdzić wersję oprogramowania systemowego, postępuj zgodnie z poniższą instrukcją. Jeśli zainstalowane jest oprogramowanie systemowe w wersji 4.00, nie ma potrzeby aktualizacji.

 1. W aparacie wybierz opcje Menu --> Setup subpage 6 (Podstrona 6 konfiguracji) --> Version (Wersja).
 2. Zostanie wyświetlona informacja o używanej wersji oprogramowania systemowego, zgodnie z poniższą ilustracją.


Wymagania systemowe

Systemy operacyjne

Najnowsza aktualizacja oprogramowania systemowego obiektywu jest zgodna z komputerami Mac z następującymi wersjami systemu:

 • Mac OS X 10.10 – 10.11 / macOS 10.12-10.13*

  *Uwaga:
  W przypadku systemu macOS 10.13 przed aktualizacją oprogramowania należy zainstalować moduł „DriverLoader_1013”.

Sprzęt komputerowy

Najnowsza aktualizacja oprogramowania systemowego jest zgodna z następującym sprzętem:

 • Procesor: Procesory Intel*
  * Core Solo i Core Duo nie są już obsługiwane.
 • Wolne miejsce na dysku: co najmniej 600 MB
 • Pamięć RAM: co najmniej 512 MB
  Uwaga: Przed rozpoczęciem aktualizacji oprogramowania systemowego należy zamknąć wszystkie inne aplikacje.

Inny sprzęt

 • Źródło zasilania aparatu
  W pełni naładowany akumulator NP-FW50 lub Zasilacz sieciowy AC-PW20 (sprzedawany oddzielnie)

  Uwaga: Aktualizację można przeprowadzić jedynie wtedy, gdy ikona poziomu naładowania akumulatora wskazuje co najmniej 3 kreski.
  Należy zastosować w pełni naładowany akumulator lub zasilacz sieciowy AC-PW20 (sprzedawane oddzielnie). Na czas aktualizacji oprogramowania systemowego należy odłączyć uchwyt pionowy.

 • Kabel USB dostarczony wraz z kamerą
  Uwaga: Nie gwarantuje się możliwości przeprowadzenia aktualizacji w przypadku użycia innego przewodu USB.

Pobieranie

Ważna informacja

 • Przed rozpoczęciem aktualizacji oprogramowania systemowego należy zamknąć wszystkie inne aplikacje.
 • Użyj całkowicie naładowanego akumulatora NP-FW50 lub zasilacza sieciowego AC-PW20 (sprzedawanego oddzielnie).
 • W trakcie aktualizacji nie należy wyjmować akumulatora ani odłączać zasilacza sieciowego; nieprzestrzeganie tego zalecenia może doprowadzić do tego, że aparat przestanie działać z powodu nagłej utraty zasilania.
 • Przed rozpoczęciem należy wyjąć z aparatu kartę pamięci .
 • Aktualizacja oprogramowania systemowego może zająć około 15 minut. Na ten czas należy wyłączyć w komputerze możliwość przejścia w tryb uśpienia. Jeżeli komputer przejdzie w tryb uśpienia i aktualizacja zostanie przerwana, cały proces trzeba będzie zacząć od początku.
 • Z menu narzędzia System Software Updater (Aktualizacja oprogramowania systemowego) nie należy wybierać opcji „About This System Software Updater” (O narzędziu do aktualizacji oprogramowania systemowego), gdyż grozi to przerwaniem pracy oprogramowania aktualizacyjnego.
 • Nie podłączaj aparatu do żadnego urządzenia oprócz komputera.

Jak pobrać aktualizację

 1. Zaloguj się jako administrator.
 2. Przeczytaj oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności i wyraź zgodę na zawarte w nim warunki, klikając pole wyboru. Następnie kliknij opcję Download (Pobierz).
 3. Rozpocznie się pobieranie pliku [Update_ILCE7M2V400.dmg].
 4. Zapisz plik na pulpicie komputera (zalecane).

Instalacja

Krok 1: Uruchom narzędzie Updater

 1. Zamknąć wszystkie programy uruchomione na komputerze.
 2. Kliknij dwukrotnie pobrany plik [Update_ILCE7M2V400.dmg]. Nie podłączaj na razie aparatu.
 3. Rozpocznie się wyodrębnianie pliku [Update_ILCE7M2V400].
 4. Kliknij dwukrotnie ikonę.

 5. Podczas ładowania rozszerzenia jądra wyświetli się monit o zgodę na wprowadzanie zmian przez aplikację. Wpisz hasło logowania na konto wykonawcze. 6. Uruchomi się narzędzie System Software Updater (Aktualizacja oprogramowania systemowego).


 7. Włącz aparat.
 8. Postępując zgodnie z instrukcją w oknie System Software Updater (Aktualizacja oprogramowania systemowego) aparatu, wybierz Menu > podstronę 4 menu Konfiguracja > USB Connection (Połączenie USB) i sprawdź, czy zaznaczona jest opcja Mass Storage (Pamięć masowa).
  Jeśli wybrany jest tryb inny niż Mass Storage (Pamięć masowa), wybierz opcję Mass Storage (Pamięć masowa). 9. Podłącz kamerę do komputera za pomocą kabla USB.
  Uwaga: W trakcie aktualizacji nie należy wyjmować akumulatora ani odłączać zasilacza sieciowego, ponieważ po odcięciu zasilania aparat może przestać działać.
 10. Sprawdź zawartość ekranu LCD aparatu i kliknij przycisk Next (Dalej). W lewym dolnym rogu ekranu widać numer bieżącej wersji oraz numer wersji po aktualizacji. Uwaga: Jeśli bieżąca wersja oprogramowania systemowego nosi numer 4.00 lub późniejszy, nie ma potrzeby aktualizacji. W takim przypadku odłącz aparat od komputera i kliknij przycisk Finish (Zakończ). Wyłącz aparat, wyjmij akumulator i/lub odłącz zasilacz sieciowy, z powrotem włóż akumulator lub podłącz zasilacz sieciowy i włącz aparat.
  Aktualizacja jest wymagana


  Aktualizacja jest zbędna


 11. Po sprawdzeniu, że bieżąca wersja oprogramowania jest oznaczona jako „Ver.3.30” lub wcześniejsza, kliknij przycisk Next (Dalej).
 12. Nastąpi automatyczne zresetowanie aparatu.

  Pojawi się poniższy ekran.

  Uwaga: w zależności od używanej wersji systemu operacyjnego może nie pojawiać się ikona ładowania.
 13. Rozpoczęcie aktualizacji
  Po automatycznym zresetowaniu pojawi się poniższy ekran i rozpocznie się aktualizacja. Podczas aktualizacji (przez około 15 minut) widać pasek postępu.
  Uwaga: W trakcie aktualizacji nie wolno wyłączać aparatu ani odłączać przewodu USB.
 14. Zakończenie aktualizacji
  Po zakończeniu aktualizacji automatycznie nastąpi ponowne uruchomienie aparatu. Upewnij się, że aparat jest włączony, i zaczekaj na ponowne włączenie się ekranu LCD. Po włączeniu się ekranu LCD kliknij przycisk Finish (Zakończ) i odłącz przewód USB.

  Uwaga: Czasami po ponownym uruchomieniu pojawia się komunikat ostrzegający o przywracaniu danych. Jest to zwykłe zjawisko. Zaczekaj na zniknięcie tego ostrzeżenia.

Krok 2: Sprawdź, czy wersja oprogramowania systemowego urządzenia nosi numer 4.00.

 1. Wybierz w aparacie opcje Menu --> Setup subpage 6 (Podstrona 6 konfiguracji) --> Version (Wersja).
 2. Zostanie wyświetlona informacja o używanej wersji oprogramowania systemowego, zgodnie z poniższą ilustracją.