UWAGA! Przed pobieraniem tego pliku należy zapoznać się z częścią „Wymagane pliki”.

Wymagane pobrania

O ile nie wskazano inaczej, plik wymieniony poniżej będzie działał prawidłowo pod warunkiem, że zostanie zainstalowany WCZEŚNIEJ niż Aktualizacja oprogramowania systemowego (firmware) obiektywu SEL2870, wersja 03 (Mac). Jeżeli lista zawiera więcej niż jeden wymagany plik, przy instalacji należy przestrzegać kolejności pokazanej na tej stronie.

Modele, których dotyczy informacja

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:
 • Obiektyw: SEL2870
 • Uwagi: Ta aktualizacja oprogramowania systemowego obiektywu jest wykonywana za pośrednictwem korpusu z mocowaniem typu E.
  • Pewnych modeli nie można użyć do wykonania tej aktualizacji. (lista modeli)
  • W przypadku użycia kamery PXW-FS7M2 należy postępować zgodnie z opisem z jej instrukcji obsługi.

Informacja o tym pliku do pobrania

Korzy?ci i?udoskonalenia w?stosunku do poprzedniej aktualizacji

 • Poprawia sterowanie przysłoną w czasie zdjęć seryjnych

Wcze?niejsze korzy?ci i?udoskonalenia

 • Dodana funkcja „Quick starting” (Szybkie uruchamianie).
  • Ta aktualizacja oprogramowania systemowego obiektywu jest wykonywana za pośrednictwem korpusu z mocowaniem typu E.
   • Pewnych modeli nie można użyć do wykonania tej aktualizacji. (lista modeli)
  • Obiektywy wprowadzane na rynek od października 2014 r. (w tym SEL1635Z/SELP28135G) mają funkcję „Quick starting”.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • Aktualizacja oprogramowania systemowego (firmware) obiektywu SEL2870, wersja 03 (Mac)

Wersja pliku

 • 03

Rozmiar pliku

 • 1.89 MB (1 893 206 bajtów)

Data wydania

 • 25/05/2017

Przygotowania

Sprawdź aktualną wersję oprogramowania systemowego Twojego obiektywu

Aby sprawdzić wersję oprogramowania systemowego obiektywu, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.

 • Oprogramowanie systemowe obiektywu w wersji 01 lub 02 wymaga aktualizacji.
 • Oprogramowanie systemowe obiektywu w wersji 03 nie wymaga aktualizacji.

 1. W aparacie wybierz opcje: [Menu] →[Setup] (Konfiguracja) → [Version] (Wersja).
 2. Wyświetli się inforWindowsja o używanej wersji oprogramowania systemowego obiektywu, zgodnie z poniższą ilustracją.


 3. Jeśli korzystasz z urządzenia z serii QX, uruchom narzędzie aktualizacji oprogramowania na swoim komputerze PC i sprawdź wersję oprogramowania systemowego obiektywu poprzez rozpoczęcie aktualizacji.

Wymagania systemowe

Systemy operacyjne

Najnowsza wersja aktualizacji oprogramowania systemowego obiektywu jest zgodna z najczęściej stosowanymi wersjami systemu Mac:

 • Mac OS X 10.10 – 10.11 / macOS 10.12 - 10.13*

  *Uwaga:
  W przypadku systemu macOS 10.13 - 10.15 przed aktualizacją oprogramowania należy zainstalować moduł „DriverLoader_1015”.

  Uwaga:
  W przypadku systemu macOS 11 – 12 przed aktualizacją oprogramowania należy zainstalować moduł "System Software Update Helper".


Sprzęt komputerowy

Najnowsza aktualizacja oprogramowania systemowego obiektywu jest zgodna z następującym sprzętem:

 • Wolne miejsce na dysku: co najmniej 200 MB
 • Pamięć RAM: co najmniej 512 MB
  Uwaga: Przed rozpoczęciem aktualizacji oprogramowania systemowego obiektywu należy zamknąć wszystkie inne aplikacje.
 • Inne elementy do aparatu α z wymiennymi obiektywami
  • Źródło zasilania aparatu: Całkowicie naładowany akumulator lub dedykowany zasilacz sieciowy (sprzedawany oddzielnie)
   Uwaga: Aktualizację można przeprowadzić jedynie wtedy, gdy ikona poziomu naładowania akumulatora wskazuje przynajmniej trzy kreski. Zaleca się użycie całkowicie naładowanego akumulatora lub dedykowanego zasilacza sieciowego (sprzedawanego oddzielnie). Na czas aktualizacji oprogramowania systemowego obiektywu należy odłączyć uchwyt pionowy.
  • Kabel USB dostarczony wraz z aparatem
   Uwaga: Nie gwarantuje się możliwości przeprowadzenia aktualizacji w przypadku użycia innego przewodu USB.
 • Inne elementy do aparatów do transmisji i produkcji
  • Źródło zasilania aparatu: Dedykowany zasilacz sieciowy
  • Kabel USB

Pobieranie

Ważne uwagi:

 • Ta aktualizacja oprogramowania systemowego obiektywu jest możliwa tylko wtedy, gdy obiektyw jest zamocowany do aparatu. Nie możesz wykonać aktualizacji oprogramowania systemowego obiektywu za pomocą innego aparatu.
 • Przed rozpoczęciem aktualizacji oprogramowania systemowego obiektywu przymocuj obiektyw do aparatu. Upewnij się, że aparat jest wyłączony.
 • Wykonując aktualizację oprogramowania systemowego obiektywu, należy użyć całkowicie naładowanego akumulatora lub dedykowanego zasilacza sieciowego (sprzedawanego oddzielnie). (do aparatu α z wymiennymi obiektywami)
 • Podczas wykonywania aktualizacji oprogramowania systemowego obiektywu należy używać dedykowanego zasilacza sieciowego. (Dotyczy aparatów do transmisji i produkcji)
 • W trakcie aktualizacji nie można wyjmować akumulatora, ponieważ z powodu utraty zasilania aparat może przestać działać
 • Przed rozpoczęciem procedury wyjmij kartę pamięci z aparatu
 • Nie pozwól, by komputer przeszedł w tryb uśpienia. Jeżeli komputer przejdzie w tryb uśpienia i aktualizacja zostanie przerwana, rozpocznij proces aktualizacji od początku

Pobieranie narzędzia aktualizacji oprogramowania systemowego obiektywu:

 1. Przeczytaj oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności i wyraź zgodę na zawarte w nim warunki, klikając pole wyboru. Then, click on the Download button.
 2. Rozpocznie się pobieranie pliku Update_SEL2870V3D.dmg.
 3. Zapisz plik na pulpicie komputera (zalecane).

Instalacja

Po zakończeniu pobierania pliku można zainstalować aktualizację oprogramowania systemowego obiektywu SEL2870 do wersji 03.

Krok 1: Uruchom narzędzie aktualizacji oprogramowania systemowego obiektywu

 1. Kliknij dwukrotnie pobrany plik [Update_SEL2870V3D.dmg]. Nie podłączaj jeszcze aparatu.
 2. Kliknij dwukrotnie ikonę [Update_SEL2870V3D], która pojawi się na pulpicie.
 3. Kliknij dwukrotnie ikonę [Lens system software Updater] (Oprogramowanie systemowe obiektywu) na pulpicie.
 4. Podczas ładowania rozszerzenia jądra wyświetli się monit z prośbą o zgodę na wprowadzanie zmian przez aplikację. Wpisz hasło logowania na konto wykonawcze. 5. Pojawi się okno narzędzia aktualizacji oprogramowania systemowego obiektywu.

 6. Włącz aparat. Jeżeli aparat jest już włączony, wyłącz go i włącz jeszcze raz.
  Postępuj zgodnie z instrukcjami narzędzia aktualizacji oprogramowania systemowego: wybierz w aparacie [Menu] → [Setup] (Konfiguracja) → [USB Connection] (Połączenie USB) i sprawdź, czy wybrany jest tryb [Mass Storage] (Pamięć masowa). (Jeżeli używasz aparatu z serii QX, możesz pominąć ten krok.) Jeżeli wybrany jest tryb inny niż [Mass Storage] (Pamięć masowa), zaznacz tryb [Mass Storage] (Pamięć masowa).


 7. Przed rozpoczęciem procedury wyjmij kartę pamięci z aparatu. Podłącz aparat do komputera za pomocą dołączonego przewodu USB.
  Jeśli na ekranie komputera pojawi się komunikat o błędzie, spróbuj wykonać następujące czynności.
  – Odłącz kabel USB od aparatu, następnie podłącz go ponownie.
  – Jeśli komputer jest wyposażony w inne porty USB, podłącz kabel USB do innego portu.
 8. W oknie narzędzia aktualizacji oprogramowania systemowego obiektywu wybierz opcję [Next] (Dalej). Na ekranie komputera pojawi się okno narzędzia aktualizacji oprogramowania systemowego obiektywu, a na wyświetlaczu aparatu pojawi się monit [Follow computer instructions] (Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie komputera).
  Komputer:

  Aparat:


  Uwaga: Od tej chwili nie wyłączaj aparatu aż do zakończenia aktualizacji oprogramowania systemowego obiektywu.
  W zależności od modelu aparatu zmiana ekranu może zająć kilka minut.

 9. Rozwiązywanie problemów:
  • Jeżeli pojawi się informacja [The update is not available for your model] (Aktualizacja nie jest dostępna dla tego modelu), upewnij się, czy plik aktualizacji oprogramowania systemowego obiektywu odpowiada modelowi obiektywu przymocowanemu do aparatu.
   Jeżeli wybrany plik jest poprawny, zamknij narzędzie aktualizacji oprogramowania systemowego obiektywu, wyłącz aparat i wróć do kroku 1: [Start up lens system software updater] (Uruchom narzędzie aktualizacji oprogramowania systemowego obiektywu).
  • Jeżeli na monitorze komputera wyświetli się komunikat [Could not find camera with the lens for this update mounted] (Nie można znaleźć aparatu z obiektywem przeznaczonym do tej aktualizacji), sprawdź, czy model Twojego aparatu znajduje się na liście [Relevant Products] (Powiązane produkty) i czy aparat został prawidłowo podłączony do komputera za pomocą przewodu USB.
 10. W oknie narzędzia aktualizacji oprogramowania systemowego obiektywu wybierz opcję [Next] (Dalej). W lewym dolnym rogu ekranu wyświetli się numer bieżącej wersji oraz numer wersji po aktualizacji. W przypadku wersji 03 lub późniejszej oprogramowania systemowego obiektywu aktualizacja nie jest konieczna. W takim wypadku przerwij połączenie USB i kliknij przycisk [Finish] (Zakończ), wyłącz aparat, wyjmij akumulator lub odłącz zasilacz sieciowy, a następnie ponownie włóż akumulator lub podłącz zasilanie sieciowe i włącz aparat.

  Wymagana jest aktualizacja  Aktualizacja nie jest wymagana 11. Kliknij przycisk [Next] (Dalej). Dane są przesyłane do aparatu (potrwa to około 5 sekund).
  Uwaga: Podczas wykonywania aktualizacji nie wyłączaj aparatu ani nie odłączaj kabla USB.

 12. Po zakończeniu przesyłania danych zostanie wyświetlony poniższy ekran:


  Kliknij [Finish] (Zakończ).
 13. Rozpocznie się proces aktualizacji, a na wyświetlaczu pojawi się pasek postępu (potrwa to około 30 sekund).

 14. Po zakończeniu aktualizacji na wyświetlaczu aparatu pojawi się informacja [Lens update complete] (Zakończono aktualizację oprogramowania obiektywu).
  W przypadku urządzenia z serii QX po zakończeniu aktualizacji zniknie ekran QX.
 15. Odłącz kabel USB.
  Uwaga: Po zakończeniu aktualizacji wyłącz aparat, wyjmij akumulator lub odłącz zasilacz sieciowy, włóż z powrotem akumulator lub podłącz zasilacz sieciowy i włącz aparat.

Krok 2: Sprawdź, czy zainstalowano wersję 03 oprogramowania systemowego obiektywu.

 1. W aparacie wybierz opcje: [Menu] → [Setup] (Konfiguracja) → [Version] (Wersja).
 2. Wyświetli się informacja o używanej wersji oprogramowania systemowego obiektywu, zgodnie z poniższą ilustracją.