Niniejsza procedura nie ma zastosowania, jeśli aktualizacja oprogramowania wbudowanego odtwarzacza Blu-ray nastąpiła za pomocą aktualizacji sieciowej.

Modele, których dotyczy informacja

 • BDP-S350
 • BDP-S550
 • BDP-S5000ES

W przypadku posiadania innego modelu odtwarzacza BD należy kliknąć tutaj, aby wybrać właściwy model.

Ostrzeżenie:

 • Niniejszy program narzędziowy przeznaczony jest wyłącznie do użytku w przypadku odtwarzaczy Blu-ray sprzedawanych na terenie Europy. Nie wszystkie modele sprzedawane są we wszystkich krajach.
 • Należy stosować się do poleceń kolejnych kroków procedury aktualizacji. Błąd w wykonywaniu instrukcji może zatrzymać proces aktualizacji i spowodować brak reakcji odtwarzacza na polecenia lub jego uszkodzenie.
 • Nie należy również wyłączać zasilania odtwarzacza ani odłączać odtwarzacza od gniazda zasilania. Utrata zasilania podczas instalacji oprogramowania wbudowanego może spowodować brak reakcji odtwarzacza na polecenia lub jego uszkodzenie.
 • W odtwarzaczu Blu-ray zostaną przywrócone ustawienia fabryczne. Po zakończeniu instalowania aktualizacji należy ponownie skonfigurować oprogramowanie odtwarzacza.
 • Aby nagrać pliki aktualizacyjne oprogramowania wbudowanego, należy użyć nowej płyty CD-R. Odtwarzacz może mieć problem z odczytem zabrudzonych lub uszkodzonych płyt.
 • Zalecany system operacyjny dla komputera, za pomocą którego będą pobieranie pliki aktualizacyjne oprogramowania wbudowanego:
  • Mac OS X 10.6.3 Zalecany jest system operacyjny .
 • Należy korzystać z komputera wyposażonego w nagrywarkę płyt CD.

Sprawdzanie wersji oprogramowania wbudowanego odtwarzacza:

 • Włączyć telewizor, a następnie upewnić się, że jest dostrojony do wejść, do których podłączono odtwarzacz Blu-ray.
 • Włączyć odtwarzacz Blu-ray Disc™.
 • W momencie uruchomienia odtwarzania płyty wybrać przycisk STOP i poczekać, aż na ekranie telewizora wyświetli się błękitny ekran Sony Blu-ray Disc™.
 • W interfejsie xross media bar™ (XMB™), za pomocą klawiszy strzałek na pilocie, wybrać opcje Setup [Ustawienia] > System Settings [Ustawienia systemowe], a następnie nacisnąć przycisk ENTER.
 • Za pomocą klawiszy strzałek na pilocie podświetlić opcję System Information [Informacje systemowe] i wybrać przycisk ENTER.
 • Na ekranie, w sposób opisany poniżej, wyświetli się numer wersji oprogramowania wbudowanego zainstalowanego w odtwarzaczu Blu-ray:

  SOFTWARE VERSION XX.X.024 [WERSJA OPROGRAMOWANIA XX.X.024]

  Jeśli wersja ma numer 024 lub wyższy, nie trzeba instalować oferowanej aktualizacji oprogramowania wbudowanego.


Download procedure :

 1. Download the UPDATA_07x024M.ZIP file to a temporary or download directory (please note this directory for reference), and extract the Zip file.

 2. Go to the directory where the file was downloaded and verify that the size of the UPDATA_07x024M.ZIP is 49.6MB (52,019,653 bytes).

 3. Please extract the file. The extracted file will be named UPDATA_07x024.ISO

 4. Right-click the UPDATA_07x024.ISO file, and in the appearing menu select [GET INFO]

 5. In the UPDATA_07x024.ISO information screen verify that the size listed is "49.6 MB (52,060,160 bytes)".  Enlarge image


 6. Please create the firmware upgrade disc as follows:
  1. Open the Disk Utility program of your computer. (This program is located under Applications > Utilities > Disk Utility)

  2. Drag and drop UPDATA_07x024.ISO file from the location where the file was downloaded (temporary or download directory) to the left pane of the Disk Utility window.  3. Insert an empty CD-R in the computer into the computer.

  4. Select UPDATA_07x024.ISO and click the [BURN] icon. In the appearing window click the option [BURN].

   Note: You can select also choose to Verify the burned data by the clicking the disclosure triangle and selecting the [verify Burned data] checkbox in the window that appears.  5. The process starts, and the file will be written into the CD.

  6. When the message "burned successfully" is displayed, [Click OK] and the disc will be ejected.

Important notes:

 • Make sure that the disc is finalized.
 • Make sure the disc creation was correctly done without any error. In case of doubt, recreate a new upgrade disc.
 • Do not create the upgrade disc using another process than the one described above.

Aktualizacja oprogramowania wbudowanego:

 • Ostrzeżenie:  - Podczas procesu aktualizacji nie należy wyłączać odtwarzacza ani odłączać go od źródła zasilania. Może to spowodować uszkodzenie odtwarzacza i konieczność jego naprawy.

  - Do momentu zakończenia procesu aktualizacji nie należy naciskać przycisków innych niż wymienione w procedurze. Może to spowodować uszkodzenie odtwarzacza i konieczność jego naprawy.
 • Przed rozpoczęciem:
 1. Włączyć telewizor, a następnie upewnić się, że jest dostrojony do wejść, do których podłączono odtwarzacz płyt Blu-ray.

 2. Włączyć odtwarzacz płyt Blu-ray.

 3. Umieścić płytę aktualizacyjną w odtwarzaczu i zamknąć podajnik płyt.

 • Przeprowadzanie aktualizacji:
 1. Po załadowaniu płyty na telewizorze pojawia się komunikat: "Perform version update?" [Przeprowadzić aktualizację wersji?].

 2. Za pomocą pilota wybrać opcję OK, a następnie nacisnąć przycisk ENTER.

 3. Rozpocznie się aktualizacja, a na przednim wyświetlaczu odtwarzacza pojawi się komunikat: VUP. (Ekran telewizora wygaśnie).

 4. Na wyświetlaczu panelu przedniego będą się kolejno pojawiały różne komunikaty.

 5. Pojawienie się komunikatu FINISH [ZAKOŃCZ] na przednim wyświetlaczu odtwarzacza oznacza zakończenie procesu aktualizacji oprogramowania wbudowanego.
  Do momentu pojawienia się komunikatu końcowego nie należy wykonywać żadnych czynności ani wyłączać odtwarzacza. Może to spowodować, że odtwarzacz przestanie reagować na polecenia lub zostanie uszkodzony.

 6. Wyjąć płytę aktualizacyjną z odtwarzacza.

 7. Włączyć odtwarzacz BD i wykonać operację EASY SETUP [PROSTA AKTUALIZACJA], zgodnie z poleceniami pojawiającymi się na ekranie.

 8. Sprawdzić wersję oprogramowania wbudowanego. Jeśli wyświetli się numer wersji 024, oznacza to, że aktualizacja oprogramowania zakończyła się pomyślnie.

Potencjalne problemy związane z metodą aktualizacji za pomocą płytyNie można wyjąć płyty aktualizacyjnej

Jeśli nie można wyjąć płyty aktualizacyjnej, pomimo że pojawił się komunikat "FINISH" [ZAKOŃCZ], należy postępować zgodnie z poniższą procedurą.

 1. Wyłączyć odtwarzacz i odłączyć przewód zasilający.
 2. Ponownie podłączyć przewód zasilający prądu przemiennego, naciskając jednocześnie przycisk Open/Close [Otwórz/Zamknij] na odtwarzaczu.
 3. Przytrzymać naciśnięty przycisk Open/Close [Otwórz/Zamknij] do momentu wysunięcia podajnika płyt.
 4. Wyjąć płytę.
  Uwaga: Przycisk Open/Close [Otwórz/Zamknij] na pilocie w tej sytuacji nie będzie działać. Należy nacisnąć przycisk Open/Close [Otwórz/Zamknij] na odtwarzaczu Blu-ray.


Na przednim wyświetlaczu odtwarzacza pojawia się komunikat "SYS ERR" lub "VUP NG".

 1. Nacisnąć i przytrzymać przez kilka sekund przycisk POWER [ZASILANIE], do momentu wyłączenia zasilania.
 2. Nacisnąć przycisk POWER [ZASILANIE] ponownie, aby wznowić procedurę aktualizacji oprogramowania wbudowanego.
 3. Jeśli problem nie ustąpi po ponownym rozpoczęciu aktualizacji, wyjąć płytę z odtwarzacza, a z komputera usunąć pliki aktualizacyjne.
 4. Ponownie pobrać pliki aktualizacyjne i ponownie utworzyć płytę aktualizacyjną, zgodnie z podaną procedurą. Następnie zainstalować aktualizację oprogramowania wbudowanego.
 5. Jeśli problemy nadal występują, należy się skontaktować z firmą Sony.


Po włożeniu płyty aktualizacyjnej na przednim wyświetlaczu odtwarzacza nie pojawia się komunikat "VUP".

Wyjąć płytę z odtwarzacza, a z komputera usunąć pliki aktualizacyjne. Ponownie pobrać pliki aktualizacyjne i ponownie utworzyć płytę aktualizacyjną, zgodnie z podaną procedurą. Następnie zainstalować aktualizację oprogramowania wbudowanego.Podczas procesu aktualizacji nastąpiła przerwa w zasilaniu.

Włączyć odtwarzacz ponownie, nie wyjmując płyty z podajnika. Aktualizacja powinna uruchomić się automatycznie.Nie można rozpakować pliku aktualizacyjnego UPDATA_07X024M.ZIP pobranego ze strony internetowej.

Pobieranie mogło zakończyć się niepowodzeniem. Należy usunąć pobrany plik i ponownie pobrać plik aktualizacyjny.Aktualizacja oprogramowania wbudowanego nie kończy się, mimo że trwa już ponad 30 minut.

Należy się skontaktować z firmą Sony.