Modele, których dotyczy informacja

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:
 • NWZ-Z1040
 • NWZ-Z1050
 • NWZ-Z1060

Informacja o tym pliku do pobrania

Aktualizacja jest prosta, a najnowsza wersja oprogramowania sprzętowego zwiększy możliwości używanego urządzenia Walkman. Należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje.

 • Nazwa: Program aktualizujący oprogramowanie sprzętowe urządzeń NWZ-Z1040/Z1050/Z1060 do najnowszej wersji 2.04
 • Data wydania:29-10-2014
 • Czy muszę pobierać aktualizację?:Stosowanie niniejszego narzędzia aktualizacyjnego nie jest konieczne, jeżeli oprogramowanie sprzętowe używanego urządzenia Walkman zostało już automatycznie zaktualizowane do wersji 2.04.
  W razie wątpliwości wersję oprogramowania wbudowanego można łatwo sprawdzić:
  1. Wybrać opcję Menu na ekranie Home [Strona główna].
  2. Wybrać opcję Settings (or [System settings]) [Ustawienia], a następnie About device [Informacje o urządzeniu].


  Sprawdzić numer modelu oraz numer wersji. "Plik do aktualizacji odpowiedni dla danego numeru wersji można znaleźć w tabeli w części "Pobieranie i instalacja aktualizacji".

 • Korzyści i udoskonalenia:
  • Poprawa odtwarzania plików z list odtwarzania przesłanych z programu Media Go
  • Inne ulepszenia funkcjonalne. Wersje nowsze niż 2.04 zawierają również wszystkie ulepszenia wynikające z poprzednich aktualizacji:
   • System Android 4.0 (Należy mieć na uwadze, że niektóre wcześniej pobrane i zainstalowane na urządzeniu aplikacje mogą nie być już kompatybilne z tą wersją systemu Android. Przed rozpoczęciem aktualizacji należy potwierdzić ich kompatybilność. Przywrócenie poprzedniej wersji oprogramowania wbudowanego nie jest możliwe)
   • Obsługa kodeka FLAC
   • Dłuższa żywotność akumulatora
   • Ulepszone efekty dźwiękowe
   • Ulepszona aplikacja Music player [Odtwarzacz muzyki] - dodano np. funkcję tworzenia listy odtwarzania
   • Dodano aplikację Music Unlimited
   • Dodano aplikację Walkman Classics
   • Poprawa stabilności pracy odtwarzaczy multimedialnych
   • Poprawiona wydajność pracy w sieci
 • Ograniczenia:
  • Stosowanie niniejszego narzędzia aktualizacyjnego nie jest konieczne, jeżeli oprogramowanie sprzętowe używanego urządzenia Walkman zostało już automatycznie zaktualizowane do wersji 2.04

Wymagania systemowe

 • Systemy operacyjne
  • Windows 8.1
  • Windows 8.1 Pro
  • Windows 8
  • Windows 8 Pro
  • Windows 7 Ultimate (z dodatkiem Service Pack 1 lub nowszym)
  • Windows 7 Business (z dodatkiem Service Pack 1 lub nowszym)
  • Windows 7 Home Premium (z dodatkiem Service Pack 1 lub nowszym)
  • Windows 7 Home Basic (z dodatkiem Service Pack 1 lub nowszym)
  • Windows 7 Starter (z dodatkiem Service Pack 1 lub nowszym)
  • Windows Vista Ultimate (z dodatkiem Service Pack 2 lub nowszym)
  • Windows Vista Business (z dodatkiem Service Pack 2 lub nowszym)
  • Windows Vista Home Premium (z dodatkiem Service Pack 2 lub nowszym)
  • Windows Vista Home Basic (z dodatkiem Service Pack 2 lub nowszym)
 • Wymagania sprzętowe
  • CPU
   • Procesor 1 GHz
  • Pamięć
   • 1 GB lub więcej (system 32-bitowy) / 2 GB lub więcej (system 64-bitowy)

Pobieranie

Przed aktualizacją
 • Do aktualizacji urządzenie potrzebuje 310 MB wolnego miejsca. Należy sprawdzić ilość wolnego miejsca, wykonując poniższe czynności.
 1. Dotknąć przycisku Menu na ekranie Home [Strona główna]
 2. Dotknąć opcji Settings [Ustawienia] i Storage [Pamięć masowa].
  Sprawdzić pozycję "Available space" [Dostępne miejsce] obszaru "USB storage" [Pamięć USB]
 • Należy wcześniej przesłać wszystkie utwory i dane z urządzenia do komputera, gdyż istnieje ryzyko ich utraty podczas aktualizacji oprogramowania, jeśli pozostaną w pamięci urządzenia.
  W przeciwnym razie nie gwarantuje się, że utwory i dane nie zostaną uszkodzone lub usunięte podczas aktualizacji
 • Upewnić się, że na pasku stanu nie wyświetla się ikona powiadomienia o małej ilości wolnego miejsca. W przypadku dysponowania mniej niż 10% (ok. 100 MB) wolnego miejsca w pamięci wewnętrznej system może nie uruchomić się prawidłowo bądź dane aplikacji mogą być nieprawidłowo dziedziczone
 • Przeprowadzenie aktualizacji może uniemożliwić dalsze korzystanie z aplikacji zainstalowanych przez użytkownika
 • Po przeprowadzeniu aktualizacji aplikacja DLNA nie odtwarza zawartości w formacie WMA Pro zapisanej na innym urządzeniu obsługującym aplikację DLNA
 • Ustawienia efektów dźwiękowych (takie jak Equalizer [Korektor] lub Clear Stereo [Czyste stereo]) zostaną zresetowane. Po aktualizacji trzeba je będzie ponownie skonfigurować
 • Po przeprowadzeniu aktualizacji, w przypadku podłączenia urządzenia Bluetooth, wartość ustawienia głośności może być wyższa niż wcześniej
 • Po aktualizacji regulacja głośności urządzenia Bluetooth za pomocą przycisku głośności urządzenia Walkman może wymagać obsługi przez urządzenie Bluetooth funkcji zwiększania/zmniejszania głośności przy użyciu profilu AVRCP (Audio Visual Remote Control Profile).
  W przypadku urządzenia Bluetooth nieobsługującego funkcji zwiększania/zmniejszania głośności przy użyciu profilu AVRCP głośność urządzenia należy regulować bezpośrednio z poziomu tego urządzenia.

Sposób pobierania aktualizacji oprogramowania wbudowanego:
 1. Sprawdź numer wersji urządzenia.
  • Dotknij przycisku [Menu] przy wyświetlonym ekranie głównym, a następnie dotknij opcji Settings [Ustawienia]
  • W menu SYSTEM dotknij opcji About Device [Informacje o urządzeniu]
  • Przewiń do opcji Build number [Numer wersji]
 2. Podłączyć urządzenie do komputera za pomocą portu USB, wykonując następującą procedurę:
  • Na ekranie głównym dotknąć przycisku Menu, dotknąć przycisków Settings [Ustawienia] - Storage [Pamięć masowa], a następnie usunąć zaznaczenie opcji USB auto connection [Automatyczne połączenie USB]
  • Podłączyć urządzenie Walkman do komputera za pomocą portu USB, na ekranie urządzenia Walkman dotknąć opcji Turn on USB Storage (*1) [Włącz pamięć USB] i dotknąć przycisku OK. (*1) W przypadku niewyświetlenia opcji Turn on USB Storage [Włącz pamięć USB] przesunąć palcem po pasku stanu i na panelu powiadomień dotknąć opcji USB connected [Urządzenie USB podłączone], a następnie dotknąć opcji Turn on USB storage [Włącz pamięć USB] - OK

Instalacja

Po zakończeniu pobierania pliku można zainstalować aktualizację oprogramowania wbudowanego modelu NWZ-Z1040/Z1050/Z1060 do wersji 2.04.

 1. Zamknąć wszystkie programy uruchomione na komputerze
 2. Kliknąć dwukrotnie zapisany plik NWZ-Z1000_V2_04_0xxx.exe i postępować zgodnie z wyświetlanymi komunikatami.
  • Nie odłączać urządzenia od komputera podczas aktualizacji
  • Podczas aktualizacji połączenie USB jest kontrolowane automatycznie, a komunikat Connecting USB [Połączenie USB] nie jest wyświetlany. Ponadto na niektórych komputerach wyświetlany jest komunikat o braku połączenia USB
 3. Po wyświetleniu komunikatu informującego o zakończeniu aktualizacji kliknąć przycisk Finish [Zamknij]
Po aktualizacji

Po pomyślnym zakończeniu aktualizacji należy sprawdzić wersję oprogramowania, wykonując czynności opisane w punkcie Jak sprawdzić model i wersję oprogramowania wbudowanego. Instalacja programu aktualizacyjnego została zakończona pomyślnie, jeśli na ekranie wyświetlana jest wersja oprogramowania 2.04.