Modele, których dotyczy informacja

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:
 • NWZ-F804
 • NWZ-F805
 • NWZ-F806

Informacja o tym pliku do pobrania

Aktualizacja jest prosta, a najnowsza wersja oprogramowania wbudowanego zwiększy możliwości używanego urządzenia Walkman. Należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje.

 • Nazwa: Aktualizacja oprogramowania wbudowanego odtwarzaczy NWZ-F804/F805/F806 do najnowszej wersji (1.14)
 • Data wydania: 29-10-2014
 • Czy muszę pobierać aktualizację?:Stosowanie niniejszego narzędzia aktualizacyjnego nie jest konieczne, jeżeli oprogramowanie wbudowane używanego urządzenia Walkman zostało już automatycznie zaktualizowane do wersji 1.14.
  W razie wątpliwości wersję oprogramowania wbudowanego można łatwo sprawdzić:
  1. Dotknąć przycisku Menu na ekranie Home [Strona główna]
  2. Dotknąć opcji Settings [Ustawienia] i About device [Informacje o urządzeniu]

  Potwierdzić numer modelu i numer wersji

 • Korzyści i ulepszenia:
  • Poprawa stabilności w przypadku nawiązywania połączenia z urządzeniami Bluetooth
  • Inne ulepszenia funkcjonalne. Wersje nowsze niż 1.14 zawierają również wszystkie ulepszenia wynikające z poprzednich aktualizacji:
   • Dodano aplikację DLNA
   • Ulepszono aplikację Music player (Odtwarzacz muzyki) - dodano np. funkcję tworzenia listy odtwarzania
   • Ulepszono funkcję Sound effect [Efekty dźwiękowe]
   • Poprawa odtwarzania plików z list odtwarzania przesłanych z programu Media Go
 • Ograniczenia:
  • Stosowanie niniejszego narzędzia aktualizacyjnego nie jest konieczne, jeżeli oprogramowanie wbudowane używanego urządzenia Walkman zostało już automatycznie zaktualizowane do wersji 1.14

Wymagania systemowe

 • Systemy operacyjne
  • Windows 8.1
  • Windows 8.1 Pro
  • Windows 8
  • Windows 8 Pro
  • Windows 7 Ultimate (z dodatkiem Service Pack 1 lub nowszym)
  • Windows 7 Business (z dodatkiem Service Pack 1 lub nowszym)
  • Windows 7 Home Premium (z dodatkiem Service Pack 1 lub nowszym)
  • Windows 7 Home Basic (z dodatkiem Service Pack 1 lub nowszym)
  • Windows 7 Starter (z dodatkiem Service Pack 1 lub nowszym)
  • Windows Vista Ultimate (z dodatkiem Service Pack 2 lub nowszym)
  • Windows Vista Business (z dodatkiem Service Pack 2 lub nowszym)
  • Windows Vista Home Premium (z dodatkiem Service Pack 2 lub nowszym)
  • Windows Vista Home Basic (z dodatkiem Service Pack 2 lub nowszym)
 • Wymagania sprzętowe
  • Procesor: 1 GHz
  • Pamięć: 1 GB lub więcej (32-bity)/2 GB lub więcej (64-bity)

Pobieranie

Przed aktualizacją

Do aktualizacji urządzenie potrzebuje 310 MB wolnego miejsca. Potwierdzić rozmiar, wykonując poniższą procedurę.- Po zakończeniu aktualizacji nie będzie można przywrócić wcześniejszej wersji oprogramowania wbudowanego.

 1. Dotknąć przycisku Menu na ekranie Home [Strona główna]
 2. Dotknąć opcji System settings [Ustawienia systemowe] i Storage [Pamięć masowa].
  Sprawdzić pozycję "Available space" [Dostępne miejsce] obszaru "USB storage" [Pamięć USB]

Należy wcześniej przesłać wszystkie utwory i dane z urządzenia do komputera, gdyż istnieje możliwość ich utraty podczas aktualizacji oprogramowania, jeśli pozostaną w pamięci urządzenia.
W przeciwnym razie nie gwarantuje się, że utwory i dane nie zostaną uszkodzone lub usunięte podczas aktualizacji.

Uwagi:

 • Ustawienia efektów dźwiękowych (takie jak Equalizer [Korektor] lub Clear Stereo [Czyste stereo]) zostaną zresetowane. Po aktualizacji trzeba je będzie ponownie skonfigurować
 • Aby pobrać program i zaktualizować oprogramowanie wbudowane, należy zalogować się w systemie jako administrator lub inny użytkownik z uprawnieniami administratora
 • W przypadku systemu operacyjnego windows 8/8.1, Windows 7 bądź Windows Vista wyświetlane jest okno dialogowe kontroli konta użytkownika z komunikatem "Windows needs your permission to continue" [System Windows potrzebuje Twojej zgody, aby kontynuować]. Należy kliknąć przycisk Continue [Kontynuuj], aby przejść dalej, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie

Przygotowanie urządzenia WALKMAN do aktualizacji
 1. Na ekranie Home [Strona główna] dotknąć przycisku Menu, a następnie wybrać opcje System settings [Ustawienia systemowe] - Storage [Pamięć masowa]
 2. Dotknąć przycisku Menu, a następnie opcji USB computer connection [Połączenie USB z komputerem]
 3. Dotknąć opcji USB storage [Pamięć USB] do sprawdzenia
 4. Dotknąć opcji Connection settings [Ustawienia połączenia], a następnie dotknąć opcji USB auto connection [Automatyczne połączenie USB], aby ją odznaczyć

Sposób pobierania aktualizacji oprogramowania wbudowanego:
 1. Podłączyć urządzenie Walkman do komputera za pomocą połączenia USB, na ekranie urządzenia Walkman dotknąć opcji Turn on USB Storage (*1) [Włącz pamięć USB]. Po wyświetleniu komunikatu dotknąć przycisku OK.
  W przypadku niewyświetlenia komunikatu (*1) należy przesunąć palcem po pasku stanu i dotknąć opcji Turn on USB storage [Włącz pamięć USB] na panelu powiadomień, a następnie dotknąć opcji Turn on USB storage [Włącz pamięć USB] - OK
 2. Pobieranie programu aktualizacyjnego rozpoczyna się, klikając przycisk Download [Pobieranie] na końcu tej procedury.- Plik NWZ-F800_V1_14_00xx.exe należy zapisać na komputerze

Instalacja

Po zakończeniu pobierania pliku można zainstalować aktualizację oprogramowania wbudowanego modelu NWZ-F804/F805/F806 do wersji 1.14.

 1. Zamknąć wszystkie programy uruchomione na komputerze
 2. Kliknąć dwukrotnie plik aktualizacyjny NWZ-F800_V1_14_00xx.exe i postępować zgodnie z wyświetlanymi komunikatami. - Nie wolno odłączać urządzenia od komputera.
  • Podczas aktualizacji połączenie USB jest kontrolowane automatycznie, a komunikat Connecting USB [Połączenie USB] nie jest wyświetlany.
  • Na niektórych komputerach wyświetlany jest komunikat o braku połączenia USB
 3. Po wyświetleniu komunikatu informującego o zakończeniu aktualizacji kliknąć przycisk Finish [Zamknij].
 4. Po wyświetleniu na urządzeniu WALKMAN ekranu blokady przeciągnąć (znak klucza) z lewej strony w prawo
 5. Po wyświetleniu przez program aktualizacyjny komunikatu "1.14" na urządzeniu Walkman dotknąć przycisku [OK].
 6. Zaznaczyć opcję USB auto connection [Automatyczne połączenie USB] w następujący sposób:
  • Na ekranie Home [Strona główna] dotknąć przycisku Menu, a następnie wybrać opcje System settings [Ustawienia systemowe] - Storage [Pamięć masowa].
  • Dotknąć przycisku Menu, a następnie opcji USB computer connection [Połączenie USB z komputerem].
  • Dotknąć opcji Connection settings [Ustawienia połączenia], a następnie dotknąć opcji USB auto connection [Automatyczne połączenie USB], aby ją zaznaczyć

Po aktualizacji

Sprawdzić wersję, wykonując kroki opisane w sekcji Czy aktualizacja jest wymagana? Instalacja programu aktualizacyjnego została zakończona pomyślnie, jeśli na ekranie wyświetlana jest wersja oprogramowania 1.14.