Identyfikator artykułu : 00159318 / Ostatnia modyfikacja : 27.01.2022Drukowanie

Jak wykonać automatyczną aktualizację oprogramowania sprzętowego urządzenia Walkman?

    Automatyczna aktualizacja oprogramowania sprzętowego jest jednym ze sposobów na automatyczne ponowne uruchomienie i łatwe zaktualizowanie urządzenia Walkman przy użyciu aplikacji Media Go.

    Przed zaktualizowaniem oprogramowania należy wykonać następujące czynności:

    • Urządzenie Walkman musi być podłączone do komputera
    • Upewnij się, że aplikacja Media Go jest używana na komputerze
    • Upewnij się, że komputer jest podłączony do sieci (routera), aby urządzenie Walkman mogło wykryć dostępną aktualizację oprogramowania
    • Jeśli aktualizacja oprogramowania zostanie znaleziona, zainstaluj najnowsze oprogramowanie dostępne dla urządzenia Walkman
    • Aplikacja Media Go umożliwia tylko aktualizację oprogramowania urządzenia Walkman

    UWAGI:

    • Nie wszystkie modele urządzeń Walkman są zgodne z oprogramowaniem Media Go. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia Walkman 
    • Sposoby aktualizacji urządzenia Walkman zależą od dostępnej aktualizacji oprogramowania. Szczegółowe informacje o obsługiwanych metodach aktualizacji można znaleźć w funkcji automatycznej aktualizacji oprogramowania sprzętowego urządzenia Walkman


    Aby zaktualizować oprogramowanie odtwarzacza WALKMAN®, wykonaj następujące czynności:

    UWAGA:

    • Upewnij się, że urządzenie Walkman jest podłączone do komputera i nie jest używane podczas wykonywania aktualizacji.
    • Przed aktualizacją w pełni naładuj baterię urządzenia Walkman
    • Przed aktualizacją oprogramowania może być konieczne zalogowanie się jako Administrator.
    1. Podłącz urządzenie Walkman do komputera.
    2. Uruchom aplikację Media Go na komputerze.
    3. W lewym panelu ekranu Media Go kliknij opcję WALKMAN.

      Wybierz opcję WALKMAN w lewym panelu ekranu Media Go

    4. Kliknij na ekranie Update WALKMAN Software (Zaktualizuj oprogramowanie urządzenia WALKMAN) opcję Install (Zainstaluj).

      UWAGA: Jeśli komunikat dotyczący aktualizacji nie pojawi się, aktualizacja oprogramowania nie jest konieczna.

      Kliknij opcję Install (Zainstaluj)

    5. Gdy pojawi się okno powiadomienia o aktualizacji, przeczytaj jego treść. W prawym dolnym rogu zaznacz pole wyboru I agree to the above (Zgadzam się na powyższe warunki).
    6. Kliknij przycisk Update now (Zaktualizuj teraz).
    7. Aby wykonać aktualizację oprogramowania, postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.
    8. Po zakończeniu aktualizacji kliknij przycisk OK.

      UWAGA: W przypadku korzystania z urządzenia Walkman z systemem Android należy włączyć opcję USB auto connection (Automatyczne połączenie USB).

    Rozwiązywanie innych problemów podczas aktualizacji oprogramowania

    • Okno powiadomienia o aktualizacji nie pojawia się na komputerze. Aby rozwiązać problem, należy wykonać poniższe czynności.
      • Sprawdź, czy komputer ma aktywne połączenie z Internetem
      • Zakończ aplikację Media Go, a następnie uruchom ponownie komputer

        UWAGA: Gdy aktualizacja oprogramowania będzie dostępna, komunikat powiadomienia pojawi się w oknie podsumowania urządzenia Walkman

    • Jak przywrócić poprzednią wersję oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu Walkman

      Nie można przywrócić poprzedniej wersji oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu Walkman. Można tylko zainstalować najnowszą wersję.