Identyfikator artykułu : 00165392 / Ostatnia modyfikacja : 18.05.2017Drukowanie

Na jakie kwestie należy zwracać uwagę podczas korzystania z karty microSD? (Dotyczy odtwarzaczy Walkman współpracujących z kartami microSD)

  • Na jakie kwestie należy zwracać uwagę przy wkładaniu/wyjmowaniu karty microSD?
  • Na jakie kwestie należy zwracać uwagę przy przesyłaniu nagrań na kartę microSD w odtwarzaczu Walkman?

  Zapoznaj się z poniższymi punktami.

  UWAGA: Sposób postępowania i metody weryfikacji opisane w poszczególnych punktach zależą od posiadanego odtwarzacza Walkman. Szczegółowych informacji o obsłudze należy szukać w instrukcji obsługi produktu.

  Ogólne uwagi o użytkowaniu kart microSD

  • Nie można przesyłać danych między pamięcią systemową a kartą microSD w odtwarzaczu Walkman.
  • Do formatowania kart microSD należy używać tylko odtwarzacza Walkman.

   UWAGA:

   • Nie gwarantuje się działania karty microSD sformatowanej w urządzeniu innym niż odtwarzacz Walkman (na przykład w komputerze).
   • Procedura formatowania zależy od używanego odtwarzacza Walkman. Szczegółowych informacji należy szukać w instrukcji obsługi produktu.

  Uwagi dotyczące wkładania/wyjmowania karty microSD

  OSTRZEŻENIE: Istnieje ryzyko utraty danych. Podczas wkładania/wyjmowania karty microSD należy przestrzegać następujących zaleceń.

  • Wkładając kartę microSD do odtwarzacza Walkman, należy zmienić stan odtwarzacza na Insert/Remove SD Card (Włóż/wyjmij kartę SD).

   UWAGA:

   • Jeśli odtwarzacz Walkman nie ma stanu „Insert/Remove SD Card” (Włóż/wyjmij kartę SD), włóż kartę microSD bez zmiany stanu.
   • W momencie włożenia karty microSD usuwane są poniższe informacje.
    • Bieżący utwór i czas, który upłynął od jego początku
    • Czas, który upłynął od początku każdego z filmów
  • Wyjmując kartę microSD z odtwarzacza Walkman, należy zmienić stan odtwarzacza na Insert/Remove SD Card (Włóż/wyjmij kartę SD).

   UWAGA: W momencie wyjęcia karty microSD usuwane są poniższe informacje.

   • Zakładki
   • Ustawienia alarmu
   • Wyniki analizy kanałów SensMe
   • Bieżący utwór i czas, który upłynął od jego początku
   • Czas, który upłynął od początku każdego z filmów

  Uwagi dotyczące przesyłania nagrań na kartę microSD

  Przesyłając nagrania na kartę microSD, należy przestrzegać poniższych zaleceń.

  • Na kartę microSD nie można przesyłać materiałów chronionych prawami autorskimi.
  • Aby przesłać muzykę na kartę microSD, jako używaną pamięć (pamięć masową) trzeba wybrać SD Card (Karta SD). Szczegółowych informacji o wybieraniu pamięci należy szukać w instrukcji obsługi produktu.

   UWAGA:

   • W momencie zakupu odtwarzacza Walkman wybraną pamięcią jest pamięć systemowa.
   • W zależności od modelu odtwarzacza Walkman i wersji jego oprogramowania może istnieć możliwość zmiany pamięć wykorzystywanej, gdy Walkman jest podłączony do komputera.
   • Przesyłając dane po zmianie pamięci (pamięci masowej) na SD Card (Karta SD), można sprawdzić na komputerze rozmiar karty microSD, używając do tego poniższych programów.
    • Windows: Media Go lub Eksplorator Windows
    • Mac: Content Transfer for Mac lub Finder
  • Jeśli ten sam materiał zostanie przesłany do pamięci systemowej oraz na kartę microSD, po wyświetleniu na odtwarzaczu Walkman wszystkich utworów materiał taki pojawi się dwukrotnie.
  • W przypadku przesyłania do odtwarzacza Walkman listy odtwarzania należy ją przesłać do pamięci (pamięci masowej), w której znajdują się utwory umieszczone na tej liście.
   UWAGA: Odtwarzacz Walkman rozpoznaje pamięć systemową i kartę microSD jako różne pamięci. Jeśli lista odtwarzania jest przesłana do pamięci innej niż ta, w której znajdują się utwory umieszczone na liście, nastąpi powielenie utworów w odtwarzaczu Walkman.