Identyfikator artykułu : 00120374 / Ostatnia modyfikacja : 10.05.2022Drukowanie

Jak za pomocą PlayMemories Home przenieść zdjęcia z aparatu lub karty pamięci na zewnętrzny dysk twardy USB?

  WAŻNE:

  • Przed pierwszym importowaniem plików na zewnętrzny dysk twardy USB należy sprawdzić system plików. Jeśli system plików to FAT32, obrazy o rozmiarze większym niż 2 GB (długie pliki wideo AVCHD itp.) zostaną podzielone na kilka plików i zaimportowane. Aby tego uniknąć, należy zmienić system plików na NTFS.
  • Jeśli importujesz wideo w formacie XAVC S, ustaw typ systemu plików na NTFS.
  • Sprawdzanie systemu plików na dysku twardym opisano tutaj: Mimo że film został nakręcony w jednym ujęciu, po pobraniu do komputera pliki są podzielone

  OSTRZEŻENIE: Zmiana systemu plików spowoduje usunięcie wszystkich danych zapisanych na zewnętrznym dysku twardym. Przed zmianą systemu plików należy utworzyć na dysku twardym komputera lub w innym miejscu kopię zapasową niezbędnych danych.

  Przenoszenie zdjęć z aparatu lub karty pamięci na zewnętrzny dysk twardy USB za pomocą oprogramowania PlayMemories Home.

  1. Podłącz zewnętrzny dysk twardy USB do komputera.

   UWAGA
   :
   • Zależnie od posiadanego dysku twardego może być wymagane włączenie zasilania itp.
   • Po podłączeniu dysku twardego do komputera należy odczekać kilka sekund, aż system operacyjny rozpozna dysk.
   • Sprawdź, czy zewnętrzny dysk twardy pojawia się w kategorii Drives (Dyski) programu PlayMemories Home.

  2. Zarejestruj folder dysku twardego.
   1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę zewnętrznego dysku twardego w kategorii Drives (Dyski) programu PlayMemories Home.
    Obraz
    UWAGA: Jeśli zewnętrzny dysk twardy pojawia się w kategorii Camera and Media (Aparaty i nośniki), czytaj tutaj: 
    Zewnętrzny dysk twardy jest rozpoznawany w folderze Cameras and Media (Aparaty i nośniki) w programie PlayMemories Home.

   2. Kliknij opcję Create Folder (Utwórz folder).
    Obraz

   3. Wprowadź nazwę folderu (przykład: Wideo).
    Obraz

   4. Naciśnij klawisz Enter.

  3. Podłącz aparat lub nośnik danych do komputera.

   • Jeśli importujesz filmy AVCHD lub MP4 i fotografie z aparatu przez łącze USB.
    1. Połącz aparat i komputer przewodem USB.
     UWAGA: Po podłączeniu aparatu do komputera pojawia się lista funkcji programu PlayMemories.
    2. Wybierz opcję Import Media Files (Importowanie plików z multimediami), aby wyświetlić ekran importowania plików z obrazami, po czym przejdź do kroku 4 procedury „Jeśli importujesz filmy AVCHD lub MP4 i fotografie z aparatu przez łącze USB”.
     Obraz

   • Jeśli importujesz filmy nagrane na taśmę w kamerze przez łącze i.LINK.
    1. Połącz kamerę i komputer przewodem i.LINK.
    2. Po nawiązaniu połączenia i pojawieniu się ekranu importowania obrazów przejdź do kroku 4 procedury „Jeśli importujesz filmy nagrane na taśmę w kamerze przez łącze i.LINK”.
     Obraz

  4. Ustaw zewnętrzny dysk twardy jako miejsce importowania, po czym zaimportuj obrazy.

   • Jeśli importujesz filmy AVCHD lub MP4 i fotografie z aparatu przez łącze USB.

    1. Kliknij rozwijane menu znajdujące się po lewej stronie przycisku przeglądania z prawej strony ekranu.
     Obraz

    2. Pojawi się lista folderów, które można wskazać jako miejsca zapisu. Kliknij folder na zewnętrznym dysku twardym. Importowane obrazy będą zapisywane w folderze na zewnętrznym dysku twardym.
     Obraz

     UWAGA: Aby zmienić ustawienia importowania lub ustawienie usuwania obrazów, wybierz opcję Settings (Ustawienia) Obrazw prawym górnym rogu, aby otworzyć ekran ustawień.

    3. Wskaż pliki, które chcesz zaimportować.
     Po wybraniu opcji Select file to import (Wybierz pliki do zaimportowania) pojawi się lista zdjęć i filmów w aparacie lub na karcie pamięci. Zaznacz pola wyboru obrazów, które chcesz zaimportować.
     Obraz
     UWAGA: Po wybraniu opcji Import new files (Importuj nowe pliki) zaimportowane zostaną nowe zdjęcia i filmy, które nie zostały dotąd zaimportowane.

    4. Kliknij opcję IMPORT.
     Obraz


    5. Po zakończeniu importowania zaimportowane obrazy pojawią się w programie PlayMemories Home.
     Obraz

   • Jeśli importujesz filmy nagrane na taśmę w kamerze przez łącze i.LINK.

    1. Na ekranie Import fromTape (Importuj z taśmy) kliknij opcję Settings... (Ustawienia).
     Obraz

    2. Kiedy pojawi się ekran Import Settings (Ustawienia importowania), kliknij Change... (Zmień).
    3. Kiedy pojawi się okno Import Settings - Media File Import Settings (Ustawienia importowania plików z multimediami), kliknij rozwijane menu.
    4. Pojawi się lista folderów, które można wskazać jako miejsca zapisu. Kliknij folder na zewnętrznym dysku twardym. Importowane obrazy będą zapisywane w folderze na zewnętrznym dysku twardym.
     Obraz

    5. Kliknij OK.
     Obraz

    6. Kiedy z powrotem pojawi się ekran Import Settings (Ustawienia importowania), kliknij OK.
    7. Wybierz opcję Import from the beginning of the tape (Importuj od początku taśmy) lub Import from the current tape position (Importuj od bieżącego miejsca), po czym kliknij przycisk Import (Importuj).
     Obraz

     UWAGA:
     • Import from the beginning of the tape (Importuj od początku taśmy):
      Wybierz to ustawienie, aby automatycznie importować filmy.
     • Import from the current tape position (Importuj od bieżącego miejsca na taśmie):
      Wybierz to ustawienie, aby ręcznie importować filmy po wyświetleniu żądanej sceny przyciskami obsługi.

    8. Uruchom program PlayMemories Home i sprawdź, czy obrazy zostały zaimportowane.