Identyfikator artykułu : 00108824 / Ostatnia modyfikacja : 24.04.2017Drukowanie

Jak za pomocą oprogramowania Play Memories Home zaimportować pliki wideo nagrane na taśmie do komputera?

Jak zaimportować pliki wideo nagrane na taśmie do komputera

  1. Podłącz kamerę do źródła zasilania, a następnie przesuwaj przełącznik POWER (Zasilanie), aż do wybrania trybu PLAY/EDIT (Odtwarzanie/edycja).

   Jako źródła zasilania użyj zasilacza.
   Obsługa przełącznika POWER (Zasilanie) może się różnić w zależności od modelu urządzenia. Informacje dotyczące danego modelu można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do kamery.

  2. Skonfiguruj menu kamery.
   UWAGA: Ten etap dotyczy tylko kamer obsługujących obraz w jakości High Definition.

   Wymagane ustawienia menu zależą od formatu nagranych filmów oraz formatu użytego podczas importu.
   Wybór odpowiednich ustawień może się różnić w zależności od modelu urządzenia. Informacje dotyczące danego modelu można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do kamery.

   UWAGA: Pliki wideo w formacie HDV są importowane w jakości HD. Pliki wideo w formacie DV są importowane w standardowej rozdzielczości. 

   Format nagrania

   Format importu

   Ustawienia menu

   magnetowid
   HDV/DV

   i.Link conv

   HDV

   HDV

   HDV

   OFF

   DV

   HDV

   ON
   HDV => DV

   DV

   DV

   DV

   OFF


  3. Umieść nagraną kasetę w kamerze.

  4. Podłącz kamerę do komputera za pomocą przewodu i.LINK.

   Podłącz kabel i.LINK do gniazda HDV/DV lub DV w kamerze oraz do gniazda i.LINK w komputerze.
   UWAGA: Umiejscowienie wyjścia HDV/DV może się różnić w zależności od modelu urządzenia. Informacje dotyczące danego modelu można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do kamery.

   Zostanie wyświetlone okno Import from Tape (Import z kasety).

  5. Rozpocznij importowanie wideo.

   Aby automatycznie zaimportować wideo:
   Sprawdź, czy został zaznaczony przycisk Import from the beginning of the tape (Import od początku kasety), a następnie kliknij opcję Import (Importuj).

   Aby ręcznie zaimportować wideo:

   1. Za pomocą przycisków sterowania urządzenia wyświetl na monitorze scenę, od której rozpocznie się import.
   2. Sprawdź, czy został zaznaczony przycisk Import from the current tape position (Import od bieżącego położenia), a następnie kliknij opcję

  6. Aby zatrzymać proces importowania, kliknij przycisk Stop Import (Zatrzymaj importowanie).

   Jeśli nienagrana część taśmy trwa dłużej niż 10 sekund, importowanie zostanie automatycznie przerwane.

   UWAGI:
    
    
   • Podłącz przewód i.LINK najpierw do komputera, a następnie do kamery. Podłączenie kabla w odwrotnej kolejności może spowodować nagromadzenie się ładunków elektrostatycznych, a w efekcie nieprawidłowe działanie kamery.
   • Komputer może się zawieszać lub nie rozpoznawać sygnału z kamery w następujących sytuacjach:
    • Kamera została podłączona do komputera, który nie obsługuje formatów sygnału wideo wyświetlanych na ekranie LCD kamery (HDV lub DV).
    • Zmiana ustawień VCR HDV/DV i i.LINK CONV w menu STANDARD SET (Ustawienia standardowe) kamery, kiedy jest ona podłączona za pomocą kabla i.LINK.
    • Zmiana ustawienia REC FORMAT (Format nagrywania) w menu STANDARD SET (Ustawienia standardowe) kamery, kiedy jest ona podłączona za pomocą kabla i.LINK, a wyłącznik zasilania jest w pozycji CAMERA-TAPE (Kamera-taśma).
    • Przestawianie wyłącznika zasilania kamery, kiedy jest ona podłączona za pomocą kabla i.LINK.