Music Center for PC

  UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO

  WAŻNE:

  PROSIMY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ UMOWĄ LICENCYJNĄ UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO („EULA”) PRZED UŻYCIEM OPROGRAMOWANIA. UŻYTKOWANIE OPROGRAMOWANIA OZNACZA PRZYJĘCIE WARUNKÓW UMOWY. OSOBY, KTÓRE NIE ZAAKCEPTUJĄ POSTANOWIEŃ UMOWY, NIE MAJĄ PRAWA KORZYSTAĆ Z OPROGRAMOWANIA.

  Niniejsza umowa EULA stanowi umowę zawartą między użytkownikiem a Sony Corporation („SONY”). Niniejsza umowa EULA reguluje prawa i obowiązki użytkownika związane z oprogramowaniem „Sony | Music Center for PC”, w tym do aplikacji i oprogramowania komputerowego, należącego do SONY i/lub jego licencjodawców będących podmiotami trzecimi (w tym Spółek powiązanych SONY) oraz powiązanymi z nimi spółkami (zwanymi dalej łącznie „DOSTAWCAMI BĘDĄCYMI PODMIOTAMI TRZECIMI”), wraz z wszelkimi aktualizacjami/uaktualnieniami dostarczanymi przez SONY, a także dołączoną do niego dokumentacją w formie drukowanej, w Internecie i innych formach elektronicznych, jak również wszelkimi plikami utworzonymi za jego pomocą (zwanymi dalej łącznie „OPROGRAMOWANIEM”).

  Niezależnie od powyższego wszelkie oprogramowanie wchodzące w skład OPROGRAMOWANIA, do którego dołączono oddzielne umowy licencyjne użytkownika końcowego (w tym, między innymi, Powszechną Licencję Publiczną GNU lub Mniejszą Powszechną Licencję Publiczną GNU/Powszechną Licencję Publiczną GNU dla Bibliotek) podlega postanowieniom takich oddzielnych umów zamiast postanowieniom niniejszej umowy EULA w zakresie wymaganym przez wspomniane odrębne umowy licencyjne użytkownika końcowego („OPROGRAMOWANIE NIEPODLEGAJĄCE”).

  LICENCJA NA OPROGRAMOWANIE

  Niniejsze OPROGRAMOWANIE jest licencjonowane, nie sprzedawane. Podlega ochronie ze strony praw autorskich i innych praw własności intelektualnej oraz traktatów międzynarodowych.

  PRAWO AUTORSKIE

  Wszystkie prawa i tytuły do OPROGRAMOWANIA (w tym, między innymi, dowolnych obrazów, fotografii, animacji, wideo, audio, muzyki, tekstu oraz apletów zawartych w OPROGRAMOWANIU) należą do SONY albo co najmniej jednego DOSTAWCY BĘDĄCEGO PODMIOTEM TRZECIM.

  UDZIELENIE LICENCJI

  SONY udziela użytkownikowi ograniczonej licencji na korzystanie z OPROGRAMOWANIA wyłącznie razem z kompatybilnym urządzeniem („URZĄDZENIE”) oraz wyłącznie do niekomercyjnego użytku własnego. SONY, Spółki powiązane SONY (zdefiniowane poniżej) i DOSTAWCY BĘDĄCY PODMIOTAMI TRZECIMI wyraźnie zastrzegają wszelkie prawa, tytuły i dobra (w tym, między innymi, wszystkie prawa wartości intelektualnej) do OPROGRAMOWANIA, które nie są wyraźnie udzielane użytkownikowi na mocy niniejszej umowy EULA.

  W niniejszej umowie EULA „Spółka powiązana SONY” odnosi się do Sony Corporation, czyli głównego podmiotu dominującego w SONY i wszelkich podmiotów kontrolowanych przez Sony Corporation. Termin „kontrola” odnosi się do bezpośredniego lub pośredniego posiadania co najmniej pięćdziesięciu procent (50%) udziałów z prawem głosu w określonym podmiocie lub możliwość kontrolowania decyzji zarządczych wspomnianego podmiotu.

  WARUNKI I OGRANICZENIA

  Nie zezwala się na kopiowanie, publikowanie, adaptowanie, rozpowszechnianie, podejmowanie prób uzyskania dostępu do kodu źródłowego, modyfikowanie ani dokonywanie inżynierii wstecznej, dekompilacji bądź demontażu OPROGRAMOWANIA w całości lub w części, jak również tworzenia prac pochodnych na podstawie OPROGRAMOWANIA, o ile wspomniane prace pochodne nie wynikają z celowego działania OPROGRAMOWANIA. Nie zezwala się na modyfikowanie ani manipulowanie funkcjami OPROGRAMOWANIA w zakresie zarządzania prawami cyfrowymi. Nie zezwala się na omijanie, modyfikowanie, łamanie ani obchodzenie funkcji oraz zabezpieczeń OPROGRAMOWANIA, ani żadnych mechanizmów powiązanych funkcjonalnie z OPROGRAMOWANIEM. Nie zezwala się na wydzielanie pojedynczych składników OPROGRAMOWANIA w celu korzystania z nich przy użyciu więcej niż jednego URZĄDZENIA, z zastrzeżeniem uzyskania wyraźnej zgody SONY. Nie zezwala się na usuwanie, zmienianie, ukrywanie ani niszczenie znaków towarowych lub informacji zawartych w OPROGRAMOWANIU. Nie zezwala się na udostępnianie, dystrybuowanie, wypożyczanie, najem, dalsze licencjonowanie, cedowanie, przekazywanie lub sprzedawanie OPROGRAMOWANIA. Oprogramowanie, usługi sieciowe oraz produkty inne niż OPROGRAMOWANIE, od których działanie OPROGRAMOWANIA jest zależne, mogą być wycofane bądź ich działanie przerwane przez ich dostawców (dostawców oprogramowania, usługodawców lub SONY, lub Spółkę powiązaną SONY) według uznania. SONY i wspomniani dostawcy nie gwarantują dostępności ani niezakłóconego bądź niezmienionego działania OPROGRAMOWANIA, usług sieciowych lub innych produktów.

  OPROGRAMOWANIE NIEPODLEGAJĄCE ORAZ ELEMENTY OTWARTEGO OPROGRAMOWANIA

  Niezależnie od udzielonej powyżej ograniczonej licencji, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w skład OPROGRAMOWANIA może wchodzić OPROGRAMOWANIE NIEPODLEGAJĄCE. Niektóre OPROGRAMOWANIE NIEPODLEGAJĄCE może podlegać licencjom otwartego oprogramowania („ELEMENTY OTWARTEGO OPROGRAMOWANIA”), co oznacza licencję otwartego oprogramowania zatwierdzoną przez Open Source Initiative lub co do zasady podobne licencje, w tym, między innymi, wszystkie licencje, które jako warunek dystrybucji oprogramowania objętego nimi wymagają udostępnienia oprogramowania w formie kodu źródłowego przez dystrybutora. W przypadku i w zakresie wymagającym ujawnienia należy odwiedzić stronę http://oss.sony.net/Products/Linux bądź inną stronę wskazaną przez SONY w celu uzyskania listy ELEMENTÓW OTWARTEGO OPROGRAMOWANIA zawartych każdoczasowo w OPROGRAMOWANIU, jak również poznania warunków użytkowania wspomnianych elementów. Wspomniane warunki użytkowania mogą zostać zmienione przez odpowiedni podmiot trzeci w dowolnym czasie, bez zobowiązań na rzecz użytkownika. W stopniu wymaganym przez licencje, którym podlega OPROGRAMOWANIE NIEPODLEGAJĄCE, zastosowanie będą miały postanowienia przedmiotowych licencji zamiast postanowień niniejszej umowy EULA. W zakresie wynikającym z postanowień licencji na OPROGRAMOWANIE NIEPODLEGAJĄCE, które zabraniają ograniczeń wynikających z niniejszej umowy EULA, a odnoszących się do OPROGRAMOWANIA NIEPODLEGAJĄCEGO, wspomniane ograniczenia nie mają zastosowania do OPROGRAMOWANIA NIEPODLEGAJĄCEGO. W zakresie, w którym licencje dotyczące ELEMENTÓW OTWARTEGO OPROGRAMOWANIA wymagają od SONY przedstawienia oferty na udostępnienie kodu źródłowego w odniesieniu do OPROGRAMOWANIA, taka oferta zostaje niniejszym przedstawiona.

  UŻYTKOWANIE OPROGRAMOWANIA Z MATERIAŁAMI PODLEGAJĄCYMI OCHRONIE PRAW AUTORSKICH

  OPROGRAMOWANIE może być wykorzystywane do przeglądania, przechowywania, przetwarzania i/lub użytkowania treści stworzonych przez użytkownika i/lub podmioty trzecie. Wspomniane treści mogą podlegać ochronie praw autorskich, innych praw własności intelektualnej i/lub umów. Użytkownik wyraża zgodę na użytkowanie OPROGRAMOWANIA wyłącznie zgodnie z wszystkimi prawami i umowami, które dotyczą takich treści. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się na fakt, że SONY może podjąć odpowiednie kroki w celu ochrony praw autorskich do treści przechowywanych, przetwarzanych lub użytkowanych za pomocą OPROGRAMOWANIA. Wspomniane kroki obejmują, między innymi, zliczanie częstotliwości wykonywania kopii zapasowych i przywracania danych za pośrednictwem określonych funkcji OPROGRAMOWANIA, odrzucenie wniosku użytkownika o udostępnienie możliwości przywrócenia danych, a także rozwiązanie niniejszej umowy EULA w sytuacji nielegalnego użytkowania OPROGRAMOWANIA przez użytkownika.

  SERWIS TREŚCI

  NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE OPROGRAMOWANIE MOŻE WYKORZYSTYWAĆ TREŚCI DOSTĘPNE ZA POŚREDNICTWEM SERWISÓW TREŚCI („SERWIS TREŚCI”). KORZYSTANIE Z SERWISU I TREŚCI PODLEGA WARUNKOM ŚWIADCZENIA USŁUG WYBRANEGO SERWISU TREŚCI. NIEWYRAŻENIE ZGODY NA WSPOMNIANE WARUNKI SPOWODUJE OGRANICZENIE MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA. UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I AKCEPTUJE, ŻE PEWNE TREŚCI I USŁUGI DOSTĘPNE ZA POŚREDNICTWEM OPROGRAMOWANIA MOGĄ BYĆ DOSTARCZANE PRZEZ PODMIOTY TRZECIE, NAD KTÓRYMI SONY ANI SPÓŁKA POWIĄZANA SONY NIE SPRAWUJĄ KONTROLI. KORZYSTANIE Z SERWISU TREŚCI WYMAGA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM. SERWIS TREŚCI MOŻE ZOSTAĆ WYŁĄCZONY W DOWOLNYM MOMENCIE.

  ŁĄCZNOŚĆ Z INTERNETEM I USŁUGI PODMIOTÓW TRZECICH

  Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że dostęp do niektórych funkcji OPROGRAMOWANIA może wymagać połączenia z Internetem, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi użytkownik. Ponadto, użytkownik ponosi osobistą odpowiedzialność za wnoszenie opłat na rzecz podmiotów trzecich związanych z połączeniem z Internetem, w tym, między innymi, za opłaty wobec dostawcy usług internetowych i koszty połączenia. OPROGRAMOWANIE może działać w sposób ograniczony lub spowolniony, w zależności od sprawności, szybkości przesyłu danych lub ograniczeń technicznych związanych z połączeniem z Internetem i usługami internetowymi. Świadczenie, jakość i bezpieczeństwo usługi połączenia z Internetem stanowią wyłączną odpowiedzialność podmiotu trzeciego świadczącego przedmiotowe usługi.

  PRZEPISY W ZAKRESIE EKSPORTU I INNE

  Użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie wszelkich stosownych ograniczeń oraz przepisów z zakresu eksportu i reeksportu w kraju i regionie zamieszkania, a także zobowiązuje się nie przekazywać i nie zezwalać na przekazywanie OPROGRAMOWANIA do kraju objętego embargiem oraz nie naruszać w jakikolwiek inny sposób wspomnianych ograniczeń i przepisów.

  DZIAŁANIA WYSOKIEGO RYZYKA

  OPROGRAMOWANIE nie jest odporne na błędy ani nie zostało opracowane, stworzone ani przeznaczone do użytku lub odsprzedaży jako oprogramowanie działające w sieci sterowania w środowiskach niebezpiecznych, które wymagają niezawodności i bezpieczeństwa w przypadku awarii, np. w energetyce jądrowej, systemach nawigacji i komunikacji lotniczej, kierowaniu ruchem powietrznym, w urządzeniach podtrzymujących funkcje życiowe bądź w systemach obsługi broni, gdzie awaria OPROGRAMOWANIA mogłaby spowodować śmierć, uszkodzenie ciała lub poważne szkody fizyczne bądź środowiskowe („DZIAŁANIA WYSOKIEGO RYZYKA”). SONY, Spółki powiązane SONY, indywidualni DOSTAWCY BĘDĄCY PODMIOTAMI TRZECIMI i powiązane z nimi spółki wyraźnie wyłączają wszelkie wyrażone lub dorozumiane gwarancje, sprawności i przydatności do DZIAŁAŃ WYSOKIEGO RYZYKA.

  WYŁĄCZENIE GWARANCJI NA OPROGRAMOWANIE

  Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że korzysta z OPROGRAMOWANIA na własne ryzyko i na własną odpowiedzialność. OPROGRAMOWANIE jest dostarczane „TAKIE, JAKIE JEST”, bez jakichkolwiek gwarancji, zobowiązań i warunków.

  SONY, SPÓŁKI POWIĄZANE SONY I DOSTAWCY BĘDĄCY PODMIOTAMI TRZECIMI (na potrzeby niniejszego punktu SONY, Spółki powiązane SONY i każdy z DOSTAWCÓW BĘDĄCYCH PODMIOTAMI TRZECIMI są łącznie nazywani „SONY”) WYRAŹNIE WYŁĄCZAJĄ WSZELKIE GWARANCJE, ZOBOWIĄZANIA I WARUNKI, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, W TYM, MIĘDZY INNYMI, DOROZUMIANE GWARANCJE WARTOŚCI HANDLOWEJ, NIENARUSZANIA PRAW I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. SONY NIE GWARANTUJE, NIE USTANAWIA WARUNKÓW ANI NIE OŚWIADCZA, ŻE (A) FUNKCJE ZAWARTE W OPROGRAMOWANIU SPEŁNIĄ OCZEKIWANIA UŻYTKOWNIKA LUB BĘDĄ AKTUALIZOWANE; (B) ŻE OPROGRAMOWANIE BĘDZIE FUNKCJONOWAŁO PRAWIDŁOWO I BEZBŁĘDNIE ORAZ ŻE JAKIEKOLWIEK BŁĘDY BĘDĄ POPRAWIONE; (C) ŻE OPROGRAMOWANIE NIE SPOWODUJE USZKODZENIA INNEGO OPROGRAMOWANIA, SPRZĘTU LUB DANYCH; (D) ŻE DOWOLNE OPROGRAMOWANIE, USŁUGI SIECIOWE (W TYM USŁUGA DOSTĘPU DO INTERNETU) LUB PRODUKTY (INNE NIŻ OPROGRAMOWANIE), OD KTÓRYCH UZALEŻNIONE JEST DZIAŁANIE OPROGRAMOWANIA, BĘDĄ DOSTĘPNE, A ICH DZIAŁANIE POZOSTANIE NIEZAKŁÓCONE ANI NIE ULEGNIE MODYFIKACJOM, ORAZ (E) ŻE WYNIK UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA BĘDZIE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB POPRAWNY, DOKŁADNY, NIEZAWODNY LUB INNY.

  ŻADNE INFORMACJE PRZEKAZANE USTNIE LUB PISEMNIE ANI PORADA UDZIELONA PRZEZ SONY LUB AUTORYZOWANEGO PRZEDSTAWICIELA SONY NIE BĘDĄ STANOWIĆ GWARANCJI, ZOBOWIĄZANIA ANI WARUNKU ANI NIE BĘDĄ W JAKIKOLWIEK SPOSÓB ROZSZERZAĆ ZAKRESU NINIEJSZEJ GWARANCJI. JEŚLI OPROGRAMOWANIE OKAŻE SIĘ WADLIWE, WSZELKIE KOSZTY SERWISU, NAPRAWY LUB POPRAWKI PONOSI UŻYTKOWNIK. NIEKTÓRE SYSTEMY PRAWNE ZABRANIAJĄ WYKLUCZENIA DOROZUMIANYCH GWARANCJI I W TAKIM PRZYPADKU POWYŻSZE WYKLUCZENIA MOGĄ NIE DOTYCZYĆ UŻYTKOWNIKA.

  OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

  SONY, SPÓŁKA POWIĄZANA ANI ŻADEN Z DOSTAWCÓW BĘDĄCYCH PODMIOTAMI TRZECIMI (na potrzeby niniejszego punktu SONY, Spółkę powiązaną SONY i wszystkich DOSTAWCÓW BĘDĄCYCH PODMIOTAMI TRZECIMI nazywa się łącznie „SONY”) NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY UBOCZNE I NASTĘPCZE SPOWODOWANE NARUSZENIEM WYRAŻONYCH ALBO DOROZUMIANYCH GWARANCJI, NARUSZENIAMI UMOWY, ZANIEDBANIAMI, ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CAŁKOWITĄ LUB JAKIMIKOLWIEK ZAGADNIENIAMI PRAWNYMI ZWIĄZANYMI Z OPROGRAMOWANIEM, W TYM, MIĘDZY INNYMI, Z TYTUŁU SZKÓD WYNIKAJĄCYCH Z UTRATY ZYSKÓW, PRZYCHODÓW, DANYCH, MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA ALBO POWIĄZANEGO SPRZĘTU, A TAKŻE Z PRZESTOJÓW I STRATY CZASU UŻYTKOWNIKA, NAWET W PRZYPADKU POINFORMOWANIA ICH O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. NIEZALEŻNIE OD PRZYPADKU CAŁKOWITA ICH ODPOWIEDZIALNOŚĆ WZGLĘDEM UŻYTKOWNIKA W RAMACH DOWOLNEGO Z POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ UMOWY EULA BĘDZIE OGRANICZONA DO KWOTY FAKTYCZNIE ZAPŁACONEJ ZA OPROGRAMOWANIE. NIEKTÓRE SYSTEMY PRAWNE ZABRANIAJĄ WYKLUCZENIA LUB OGRANICZENIA SZKÓD UBOCZNYCH LUB NASTĘPCZYCH I W TAKIM PRZYPADKU POWYŻSZE WYKLUCZENIA LUB OGRANICZENIA MOGĄ NIE DOTYCZYĆ UŻYTKOWNIKA.

  FUNKCJA AUTOMATYCZNEJ AKTUALIZACJI

  Od czasu do czasu SONY, Spółka powiązana SONY lub DOSTAWCA BĘDĄCY PODMIOTEM TRZECIM może dokonać automatycznej aktualizacji albo innej modyfikacji OPROGRAMOWANIA w celu, między innymi, poprawy jego bezpieczeństwa, wyeliminowania usterek i poprawy funkcji, w czasie gdy użytkownik wchodzi w interakcję z serwerami SONY, Spółek powiązanych SONY lub podmiotów trzecich, bądź też w innych celach. Wspomniane uaktualnienia lub modyfikacje mogą spowodować usunięcie lub zmianę funkcji bądź innych aspektów OPROGRAMOWANIA, w tym, między innymi, funkcji wykorzystywanych przez użytkownika. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że wspomniane działania odbywają się wedle uznania SONY oraz że SONY może uzależnić możliwość dalszego użytkowania OPROGRAMOWANIA od wykonania przez użytkownika pełnej instalacji lub zaakceptowania uaktualnienia bądź modyfikacji. Na potrzeby niniejszej umowy EULA wszelkie aktualizacje/modyfikacje uznaje się za stanowiące część OPROGRAMOWANIA. Zaakceptowanie postanowień niniejszej umowy EULA oznacza wyrażenie zgody na aktualizację/modyfikację.

  CAŁOŚĆ UMOWY, ZRZECZENIE SIĘ, ROZŁĄCZNOŚĆ

  Niniejsza umowa EULA i polityka prywatności SONY, wraz z wprowadzanymi od czasu do czasu zmianami, stanowią razem całość umowy między użytkownikiem i SONY w odniesieniu do OPROGRAMOWANIA. Nieskorzystanie przez SONY z praw lub możliwości wynikających z niniejszej umowy EULA lub jej postanowień nie oznacza zrzeczenia się takich praw lub możliwości. W przypadku uznania jakiejkolwiek części niniejszej umowy EULA za nieprawidłową, nielegalną lub niemożliwą do wykonania, wspomniane postanowienie należy wypełnić w maksymalnym możliwym stopniu w celu realizacji intencji EULA, a pozostałe części pozostają w pełni w mocy. OPROGRAMOWANIE i niniejsza umowa EULA nie podlegają Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Ponadto niniejsza Umowa EULA nie podlega i nie będzie interpretowana w jakikolwiek sposób w oparciu o amerykańską Ustawę o Transakcjach na Informacjach Komputerowych (UCITA) ani inną ustawę wynikającą z lub powiązaną z UCITA bądź dowolną inną podobną ustawą w odpowiednich jurysdykcjach.

  WIĄŻĄCY ARBITRAŻ

  JEŻELI OBOWIĄZUJĄCE PRAWO NIE STANOWI INACZEJ, WSZELKIE SPORY NIEROZWIĄZANE W DRODZE OPISANEGO POWYŻEJ PROCESU NEGOCJACJI ROZWIĄZYWANE BĘDĄ WYŁĄCZNIE POPRZEZ WIĄŻĄCY ARBITRAŻ. Przez „SPÓR” rozumie się wszelkie nieporozumienie, podstawę powództwa, roszczenie, konflikt lub postępowanie pomiędzy użytkownikiem i dowolnym podmiotem SONY związane z bądź spowodowane OPROGRAMOWANIEM lub niniejszą umową EULA. SPOROWI nadaje się najszersze możliwe do wyegzekwowania znaczenie. W przypadku zaistnienia SPORU użytkownik zgadza się wcześniej powiadomić SONY, kontaktując się z Sony Corporation pod adresem: 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan. Attn: External Affairs Desk (z kopią do: Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-Ku, Tokyo, 108-0075, Japan, Attn: Legal & Compliance Department) i w dobrej wierze podjąć się negocjacji w celu rozstrzygnięcia sporu przez okres co najmniej 14 dni, za wyłączeniem możliwości pominięcia przez użytkownika lub SONY (bądź Spółkę powiązaną SONY) tej nieformalnej procedury negocjacji w przypadku SPORU w zakresie egzekucji, ochrony lub prawomocności praw własności intelektualnej.

  INSTRUKCJE DLA ARBITRAŻU

  W celu rozpoczęcia arbitrażu użytkownik lub SONY muszą przekazać drugiej stronie sporządzone na piśmie wezwanie do arbitrażu. Postępowanie arbitrażowe toczyło się będzie przed jednym arbitrem. Przebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi w momencie zgłoszenia roszczenia Procedurami Przyspieszonymi Zasad Arbitrażu Gospodarczego i Dodatkowymi Procedurami dla Sporów Konsumenckich („Zasady”) Japońskiego Stowarzyszenia Arbitrażu Komercyjnego („JCAA”). Kopię Zasad JCAA można uzyskać kontaktując się z JCAA. Opłaty z tytułu rozpoczęcia i prowadzenia postępowania arbitrażowego dzielone będą przez użytkownika i SONY, ale w żadnym przypadku opłaty użytkownika nie przekroczą kwoty dozwolonej na podstawie specjalnych zasad dla SPORÓW Konsumenckich JCAA, w którym to przypadku SONY pokryje wszystkie dodatkowe opłaty administracyjne i koszty. Nie wyłącza to możliwości zasądzenia przez Arbitra przekazania zwycięskiej stronie opłat i kosztów arbitrażu, zgodnie z Zasadami. O ile nie zostanie uzgodnione inaczej przez użytkownika i SONY, postępowanie arbitrażowe odbędzie się w Tokio w Japonii na podstawie prawa japońskiego. Decyzja arbitra będzie wiążąca i ostateczna. Arbiter może wydać postanowienie deklaratywne lub zasądzić środki zabezpieczające wyłącznie na rzecz strony zgłaszającej takie zapotrzebowanie i wyłącznie w zakresie niezbędnym dla zapewnienia właściwego zabezpieczenia względem roszczenia danej strony. Decyzję arbitra może wdrożyć dowolny sąd właściwy dla stron.

  WYJĄTEK DLA DROBNYCH ROSZCZEŃ

  Niezależnie od powyższych postanowień użytkownik ma prawo do wszczęcia postępowania w zakresie dowolnego SPORU w sądzie ds. drobnych roszczeń lub podobnym sądzie o ograniczonej właściwości, o ile wartość sporu nie przekracza 15 000 USD i wspomniany sąd jest właściwy, a wszystkie inne wymagania (w tym kwota będąca u podstawy konfliktu) są spełnione.

  INSTRUKCJA REZYGNACJI Z ARBITRAŻU

  JEŻELI UŻYTKOWNIK NIE CHCE BYĆ ZWIĄZANY POSTANOWIENIEM O WIĄŻĄCYM ARBITRAŻU POWYŻEJ: (1) MUSI POWIADOMIĆ SONY NA PIŚMIE W PRZECIĄGU 30 DNI OD PIERWSZEGO UŻYCIA OPROGRAMOWANIA LUB WYRAŻENIA ZGODY NA NINIEJSZĄ UMOWĘ EULA, ZALEŻNIE OD TEGO, KTÓRE WYSTĄPI WCZEŚNIEJ; (2) SPORZĄDZONE NA PIŚMIE POWIADOMIENIE PRZESŁAĆ DO SONY CORPORATION NA ADRES: 1-7-1 KONAN MINATO-KU, TOKYO, 108-0075 JAPAN, ATTN: EXTERNAL AFFAIRS DESK (Z KOPIĄ DO: SONY CORPORATION, 1-7-1 KONAN, MINATO-KU, TOKYO, 108-0075, JAPAN, ATTN: LEGAL & COMPLIANCE DEPARTMENT); ORAZ (3) SPORZĄDZONE NA PIŚMIE POWIADOMIENIE MUSI ZAWIERAĆ: (A) IMIĘ I NAZWISKO UŻYTKOWNIKA; (B) ADRES UŻYTKOWNIKA; (C) DATĘ PIERWSZEGO UŻYCIA OPROGRAMOWANIA LUB WYRAŻENIA ZGODNY NA NINIEJSZĄ UMOWĘ EULA; ORAZ (D) WYRAŹNE STWIERDZENIE, ŻE UŻYTKOWNIK NIE ŻYCZY SOBIE ROZWIĄZYWANIA SPORÓW Z PODMIOTEM SONY POPRZEZ ARBITRAŻ.

  Zrzeknięcie się wskazanej procedury rozwiązywania sporów nie wpływa na zapisy niniejszej umowy EULA, które wciąż obowiązują użytkownika.

  ODRZUCENIE ZMIAN W PROCEDURACH ROZSTRZYGANIA SPORÓW

  Niezależnie od przeciwnych postanowień zawartych w niniejszej umowie EULA, użytkownik ma prawo do odrzucenia zmian w postanowieniu o wiążącym arbitrażu, jeśli: (1) rozpoczął autoryzowane wykorzystanie OPROGRAMOWANIA w momencie wprowadzenia zmiany; (2) przesłał pisemne powiadomienie pod adres zawarty w poprzedzającym punkcie w przeciągu 30 dni od wprowadzenia danej zmiany. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji Użytkownik pozostanie związany procedurami rozstrzygania SPORÓW, na które wyraził wcześniej zgodę i obowiązującymi przed odrzuconą zmianą.

  INNE POSTANOWIENIA

  Wszelki SPÓR uznany za niepodlegający pod arbitraż i niewniesiony w sądzie ds. drobnych roszczeń będzie procedowany przez dowolną ze stron w Sądzie Rejonowym w Tokio w Japonii. Strony postanawiają, że postanowienie, dekret lub wyrok sądu najwyższej instancji lub sądu niższej instancji, od którego nie złożono odwołania w Tokio w Japonii, będą ostateczne i wiążące dla obu stron.

  ŚRODKI NAPRAWCZE

  Niezależnie od stanowiących inaczej postanowień zawartych w niniejszej umowie EULA użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że każde naruszenie jej postanowień albo niezgodność z nimi spowoduje nienaprawialną szkodę dla SONY, za którą odszkodowanie pieniężne będzie niewystarczające, i zgadza się na uzyskanie przez SONY postanowienia deklaratywnego lub na zasądzenie środków zabezpieczających, które SONY uzna za niezbędne lub właściwe w danych okolicznościach. SONY może także podjąć wszelkie prawne i techniczne środki naprawcze służące zapobieżeniu naruszeniom i/lub wyegzekwowaniu postanowień niniejszej umowy EULA, obejmujące między innymi natychmiastowe uniemożliwienie korzystania z OPROGRAMOWANIA przez użytkownika, jeśli wedle uznania SONY użytkownik narusza albo ma zamiar naruszyć postanowienia niniejszej umowy EULA. Wspomniane środki naprawcze są komplementarne względem wszelkich innych środków naprawczych dostępnych dla SONY na mocy prawa, umowy lub na zasadzie słuszności.

  ROZWIĄZANIE

  SONY może wypowiedzieć niniejszą umowę EULA w przypadku nieprzestrzegania przez użytkownika jej warunków bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych swoich praw. W przypadku wypowiedzenia umowy użytkownik ma obowiązek: (ⅰ) zaprzestać korzystania z OPROGRAMOWANIA i zniszczyć wszystkie jego kopie; (ⅱ) spełnić wymagania opisane w poniższej sekcji zatytułowanej „Obowiązki użytkownika konta”.

  ZMIANY

  SONY ZASTRZEGA PRAWO DO ZMIANY JAKICHKOLWIEK POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ UMOWY EULA WEDLE UZNANIA, ZAMIESZCZAJĄC OGŁOSZENIE NA STRONIE INTERNETOWEJ SONY, PRZESYŁAJĄC POWIADOMIENIE NA ADRES E-MAIL PODANY PRZEZ UŻYTKOWNIKA, INFORMUJĄC GO W RAMACH PROCESU AKTUALIZACJI/UAKTUALNIANIA OPROGRAMOWANIA ALBO W JAKIEJKOLWIEK INNEJ UZNANEJ PRAWNIE FORMIE PRZEKAZYWANIA INFORMACJI. W przypadku braku zgody na zmianę użytkownik powinien skontaktować się z SONY w celu uzyskania odpowiednich instrukcji. Dalsze korzystanie z OPROGRAMOWANIA po wejściu w życie wspomnianej zmiany uważa się za wyrażenie zgody na objęcie zmianą.

  BENEFICJENCI – PODMIOTY TRZECIE

  Każdy DOSTAWCA BĘDĄCY PODMIOTEM TRZECIM jest wyraźnie uznawany za podmiot trzeci będący beneficjentem niniejszej umowy EULA i ma prawo dochodzić realizacji postanowień niniejszej umowy EULA w zakresie dotyczącym swojego OPROGRAMOWANIA.

  OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA KONTA

  W przypadku zwrotu URZĄDZENIA do punktu sprzedaży, sprzedaży albo przekazania go w inny sposób, albo wypowiedzenia niniejszej umowy EULA użytkownik jest zobowiązany do odinstalowania OPROGRAMOWANIA z URZĄDZENIA i skasowania wszelkich kont użytkownika utworzonych z poziomu przedmiotowego URZĄDZENIA bądź dostępnych za pośrednictwem OPROGRAMOWANIA. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zachowanie poufności wszystkich kont użytkownika założonych z SONY, Spółką powiązaną SONY lub u podmiotów trzecich oraz nazw użytkownika i haseł związanych z użytkowaniem URZĄDZENIA.

  Wszelkie pytania dotyczące niniejszej umowy EULA należy kierować do SONY na piśmie pod adres: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan.

  © 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 Sony Corporation