Logo Creators' Cloud
  Creators' App

  Bezpośrednie przesyłanie obrazów z aparatu/kamery do chmury (przesyłanie do chmury z aparatu/kamery)

  Obrazy z aparatu/kamery mogą być automatycznie przesyłane do chmury. Zanim będzie można korzystać z tej funkcji, aparat/kamera muszą zostać powiązane z chmurą. (Szczegóły w artykule „Powiązanie aparatu/kamery z chmurą”)

  • ikona smartfona: czynność wykonywana w smartfonie
  • ikona aparatu: czynność wykonywana w aparacie/kamerze
  1. ikona aparatuZarejestruj obrazy.
   • Przed przystąpieniem do rejestrowania ustaw w aparacie/kamerze prawidłową datę i godzinę.
  2. ikona smartfonaikona aparatuPrzed rozpoczęciem przesyłania należy sprawdzić, czy poniższe ustawienia są zgodne z podanymi.
   • Aparat/kamera: MENU → (Sieć) → [Creators' Cloud] → [Połączenie z chmurą] → [WŁ.]
   • Aplikacja Creators' App: (Aparaty) → [Ustawienia aparatu] → [Funkcja chmury] → [Funkcja chmury Dostępna] [Przesyłanie do Chmury ON]
   • Przesyłać można również, wybierając powiązany aparat / powiązaną kamerę z (Aparaty) w serwisie Creators' Cloud Web zamiast w aplikacji Creators' App i włączając opcję [Użyj funkcji Przesyłanie do Chmury].
  3. ikona aparatuPo zakończeniu rejestrowania obrazów przestaw przełącznik zasilania aparatu z pozycji OFF (Wył.) do pozycji ON (Wł.), gdy aparat/kamera będą mogły się połączyć z punktem dostępu do sieci Wi-Fi zarejestrowanym w aparacie/kamerze.
   • Przesyłanie do chmury rozpocznie się po upływie około 1 minuty od ustawienia przełącznika zasilania w pozycji ON (Wł.). Za pierwszym razem wszystkie obrazy na karcie pamięci zostaną przesłane do chmury. Od drugiego razu będą przesyłane tylko te obrazy, które różnią się od obrazów z poprzedniej sesji przesyłania. (Więcej informacji w części „Informacje o obrazach do przesłania”.)
   • Ikona (Komunikacja) obok ikony (Chmura) na monitorze aparatu/kamery świeci lub miga podczas przesyłania i znika po jego zakończeniu.
    Ekran monitorowania w aparacie/kamerze. W prawym górnym rogu ekranu wyróżniona jest ikona „Komunikacja”.
   • W trakcie przesyłania można sprawdzać postęp na ekranie Chmura w aplikacji Creators' App. W serwisie Creators' Cloud Web kliknij tę ikonę.
    Ekran Chmura w aplikacji. W prawym górnym rogu ekranu wyróżniona jest ikona „Przesyłanie”.
    • : Oczekiwanie na przesłanie
    • : Trwa przesyłanie
   • Przesyłanie zostanie przerwane, jeśli przełącznik zasilania zostanie przestawiony do pozycji OFF (Wył.), i wznowione, gdy przełącznik zasilania zostanie ponownie ustawiony w pozycji ON (Wł.).
  4. ikona aparatuGdy na ekranie aplikacji Creators' App lub serwisu Creators' Cloud Web pojawi się ikona (Zakończono), przesyłanie zostało zakończone, więc ustaw przełącznik zasilania aparatu w pozycji OFF (Wył.).
   Ekran Chmura w aplikacji. Ikona zakończenia w prawym górnym rogu i ikona miejsca docelowego wgrywania w prawym dolnym rogu są wyróżnione.
   • Wgrywane obrazy są przechowywane w automatycznie tworzonym folderze o nazwie odpowiadającej nazwie aparatu/kamery. (miejsce docelowe wgrywania) jest wyświetlane w prawym dolnym rogu folderu.
   • Jeśli pojawi się ikona (Błąd), przesyłanie nie zostało zakończone. Stuknij (Powiadomienia) w prawym górnym rogu ekranu głównego i sprawdź komunikaty. (Więcej informacji w części „Proces przesyłania z aparatu do chmury zatrzymuje się w połowie.”.)

  Informacje o obrazach do przesłania

  Za pierwszym razem wszystkie obrazy na karcie pamięci zostaną przesłane do chmury.
  Począwszy od drugiego razu będą przesyłane wszystkie obrazy zarejestrowane po dacie i godzinie ostatniego przesłanego obrazu z tej karty. Przesyłane są również obrazy zarejestrowane przy wyłączonych funkcjach chmurowych aparatu/kamery, aplikacji Creators' App i serwisu Creators' Cloud Web. Jeśli przesyłanie nie było konieczne, usuń niepotrzebne obrazy z aplikacji Creators' App lub serwisu Creators' Cloud Web po przesłaniu.

  Format przesyłanych obrazów:

  Format można zmienić za pomocą opcji (Aparaty) →[Ustawienia aparatu] → [Funkcja chmury] aplikacji Creators' App lub serwisu Creators' Cloud Web.

  Gdy dwie karty są włożone do gniazd kart pamięci:

  Za pierwszym razem wszystkie obrazy na obu kartach pamięci zostaną przesłane. Począwszy od drugiego razu będą przesyłane obrazy zarejestrowane na każdej karcie po dacie i godzinie ostatniego przesłanego obrazu z każdej karty. (Przykład: Nawet jeśli obraz z karty A został przesłany dzień wcześniej, to jeśli ostatni raz obraz został przesłany z karty B przed 4 dniami, przesłane zostaną obrazy zarejestrowane na karcie B w ciągu ostatnich 3 dni.) Wygodnie jest używać różnych kart w zależności od przeznaczenia, na przykład „praca” i „życie prywatne”.

  O przerwaniu przesyłania

  Przesyłanie zostanie przerwane, jeśli przełącznik zasilania aparatu/kamery zostanie przestawiony do pozycji OFF (Wył.), i wznowione od punktu przerwania, gdy przełącznik zasilania zostanie ponownie ustawiony w pozycji ON (Wł.).
  W przypadku przerwania przesyłania do smartfona zostanie wysłane powiadomienie. Jeśli powiadomienia są wyłączone w smartfonie, powiadomienie zostanie wysłane do (Powiadomienia) w prawym górnym rogu ekranu głównego.