Identyfikator artykułu : 00070247 / Ostatnia modyfikacja : 25.02.2014Drukowanie

Jak włączyć/wyłączyć zasilanie?

  Włączanie zasilania

  Nacisnąć i przytrzymać przycisk OPTION/PWR OFF [Opcja/Wył.].

  Wyłączanie zasilania

  1. Należy sprawdzić, czy urządzenie jest w trybie PAUSE [Wstrzymanie].

  Uwaga: Naciśnięcie przycisku OPTION/PWR/HOLD [Opcja/Zasilanie/Zatrzymaj] w trakcie odtwarzania lub korzystania z radia spowoduje użycie funkcji HOLD [Zatrzymaj].

  2. Nacisnąć i przytrzymać przycisk OPTION/PWR/HOLD [Opcja/Zasilanie/Zatrzymaj].

  3. Wyświetlony zostanie komunikat [POWER OFF] [Wył. zasilanie]. Odtwarzacz zostanie przełączony do trybu oczekiwania, a ekran wyłączony.