Identyfikator artykułu : 00068444 / Ostatnia modyfikacja : 30.01.2014

Dlaczego przy wyświetlaniu materiałów 3D 24p obraz miga?

    Obraz może migać w przypadku wyświetlania materiałów 3D 24p, jeżeli wybrano tryb Cinema [Kino] w obszarze Scene selection [Wybór sceny].

    Problem migotania można rozwiązać na jeden z poniższych sposobów:

    1. Wybrać opcję Cinema 2 [Kino 2] w menu Picture [Obraz], naciskając przycisk Options [Opcje] na pilocie, a następnie wybrać kolejno opcje Picture [Obraz] > Picture Mode [Tryb obrazu] > i wskazać opcję Cinema 2 [Kino], posługując się przyciskami strzałek w górę i w dół.
    2. Wybrać inne ustawienie opcji Scene [Scena] niż Cinema [Kino], naciskając przycisk Options [Opcje] na pilocie, wybierając opcję Scene select [Wybór sceny] > inną scenę niż Cinema [Kino].

    Uwaga: Opcja Cinema 2[Kino 2]  jest dostępna do wyboru w obszarze Picture Mode [Tryb obrazu] dopiero po wybraniu opcji Cinema [Kino] w obszarze Scene selection [Wybór sceny].