undefined : 00164267 / undefined : 29.03.2019

Jak za pomocą programu VAIO Care ponownie zainstalować dostarczane aplikacje lub oryginalne sterowniki

  WAŻNE: Jeśli wyświetlone jest już okno Recovery & Restore / Select Programs or Drivers to reinstall (Odzyskiwanie i przywracanie/ Wybierz programy lub sterowniki do ponownego zainstalowania), przejdź do czynności 7.

  1. Zamknij wszystkie uruchomione programy.
  2. Podczas procesu instalacji nie odłączaj zasilania.
  3. Kliknij przycisk Start, a następnie opcję Wszystkie programy.
  4. W menu Wszystkie programy kliknij folder VAIO Care, a następnie opcję VAIO Care.

   UWAGA: Jeżeli pojawi się okno Kontrola konta użytkownika lub prośba o podanie hasła administratora, wpisz odpowiednie hasło i kliknij Kontynuuj.

  5. W oknie VAIO Care, po lewej stronie kliknij opcjęRecovery & restore (Odzyskiwanie i przywracanie).
  6. W oknie Recovery & Restore, w sekcji Install Applications and Drivers (Zainstaluj aplikacje i sterowniki) kliknij przycisk Start Installation (Rozpocznij instalację).

   Obraz
    
  7. W oknie Recovery & Restore, w sekcji Select Programs or Drivers to reinstall (Wybierz programy lub sterowniki do ponownego zainstalowania) na karcie Programs (Programy) zaznacz pola wyboru obok aplikacji, które chcesz ponownie zainstalować.

   Obraz
    
  8. Kliknij zakładkę Drivers (Sterowniki) i zaznacz pola wyboru obok sterowników, które chcesz ponownie zainstalować.

   Obraz
    
  9. Kliknij przycisk Start.
  10. Dokończ instalację poszczególnych aplikacji i sterowników, wykonując instrukcje wyświetlane na ekranie.
  11. Zaznacz pole Restart Now (Uruchom ponownie teraz) i kliknij przycisk Finish (Zakończ).

   Obraz
    
  12. In the Are you ready to restart Windows? window, click the OK button.

  UWAGA: Kiedy komputer uruchomi się ponownie, proces instalacji jest zakończony.