Modele, których dotyczy informacja

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:
 • RM-LVR2

Informacja o tym pliku do pobrania

 • Nazwa: Aktualizacja oprogramowania wbudowanego: wersja 2.00 dla modelu RM-LVR2 (Windows)
 • Data wydania:06/03/2015
 • Korzyści i ulepszenia:
  • Dodano tryb nagrywania w pętli do ustawień trybu fotografowania *1
  • Następujące funkcje dodano do ustawień aparatu *1
  • Dodano ustawienie jakości zdjęć *2
  • Dodano ustawienie formatu filmów *2
  • Zmieniono ustawienia daty i czasu/obszaru/czasu letniego
  • Zmieniono strefy czasowe niektórych obszarów


  • *1: Dostępne tylko w kompatybilnych kamerach (w tym w modelach FDR-X1000V i HDR-AS200V).
   *2: Dostępne tylko w kompatybilnych kamerach (w tym w modelu FDR-X1000V).
   Wyświetl Podręcznik użytkowania, aby się dowiedzieć, jak korzystać z nowych funkcji.

Wymagania systemowe

Systemy operacyjne

Najnowsza wersja aktualizacji oprogramowania wbudowanego jest kompatybilna z najczęściej stosowanymi wersjami systemu Windows:
 • Windows(r) Vista* z dodatkiem SP2
 • Windows(r) 7 z dodatkiem SP1
 • Windows(r) 8
 • Windows(r) 8.1Uwaga:
  * Wersja Starter nie jest obsługiwana.

Sprzęt komputerowy

Najnowsza aktualizacja oprogramowania wbudowanego jest kompatybilna z następującym sprzętem:
 • Wolne miejsce na dysku: 200 MB lub więcej
 • Pamięć RAM: 512 MB lub więcej
  Uwaga: Przed rozpoczęciem aktualizacji oprogramowania wbudowanego należy zamknąć wszystkie inne aplikacje.
 • Źródło zasilania pilota.
  Uwaga:Aktualizację można przeprowadzić jedynie wtedy, gdy ikona poziomu naładowania akumulatora wskazuje (co najmniej trzy kreski). Zalecamy użycie całkowicie naładowanego akumulatora.
 • Kabel USB dostarczony wraz z pilotem.
  Uwaga:Nie gwarantuje się możliwości przeprowadzenia aktualizacji w przypadku użycia innego kabla.

Pobieranie

Ważne uwagi:

 • Podczas aktualizacji oprogramowania wbudowanego należy stosować w pełni naładowany akumulator.

Sposób pobierania aktualizacji oprogramowania wbudowanego:

 1. Zalogować się jako administrator.
 2. U dołu strony znajduje się oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności. Należy je przeczytać i potwierdzić zgodę na zawarte w nim warunki, zaznaczając pole wyboru. Następnie kliknąć przycisk Download [Pobierz].
 3. Rozpocznie się pobieranie pliku [Update_RMLVR2V200.exe].
 4. Zapisać plik na pulpicie komputera (zalecane).

  Użytkownicy systemu Windows 8:

  W przypadku ustawień początkowych przeglądarki Internet Explorer plik aktualizacyjny zostanie zapisany w folderze Downloads [Pobrane]. Kliknąć kafelek Desktop [Pulpit] na ekranie startowym i za pomocą programu Explorer [Eksplorator] odszukać pobrany plik w folderze Downloads [Pobrane].

Instalacja

Po zakończeniu pobierania pliku można zainstalować aktualizację oprogramowania wbudowanego modelu RM-LVR2 do wersji 2.00.

Krok 1: Uruchamianie narzędzia Firmware Updater [Aktualizacja oprogramowania wbudowanego]

 1. Zamknąć wszystkie programy uruchomione na komputerze.
 2. Kliknąć dwukrotnie pobrany uprzednio plik Update_RMLVR2V200.exe, aby uruchomić narzędzie Firmware Updater [Aktualizacja oprogramowania wbudowanego].


  Wyświetli się okno narzędzia Firmware Updater [Aktualizacja oprogramowania wbudowanego].

 3. Należy podłączyć pilota do komputera za pomocą kabla USB.
  Uwaga: Na wyświetlaczu LCD aparatu pojawia się komunikat USB Mode [Tryb USB].

  Jeśli komputer nie znajdzie pilota, na monitorze wyświetli się komunikat "Could not find the device for this update" [Nie można znaleźć urządzenia przeznaczonego do aktualizacji]. W takim przypadku należy wykonać następujące czynności:
  - Odłączyć kabel USB, a następnie podłączyć go ponownie.
  - Jeśli komputer jest wyposażony w kilka portów USB, należy podłączyć urządzenie do innego portu. Niektóre porty USB mogą się znajdować z tyłu komputera.


  W niektórych przypadkach po podłączeniu pilota do komputera za pomocą kabla USB na monitorze może się wyświetlić monit o jego ponowne uruchomienie. W takim przypadku należy odłączyć urządzenie, uruchomić ponownie komputer, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami, zaczynając od punktu 2. "Uruchamianie narzędzia Firmware Updater [Aktualizacja oprogramowania wbudowanego]".
 4. Sprawdzić, czy na pasku zadań w prawym dolnym rogu ekranu komputera wyświetla się ikona "Safely Remove Hardware" [Bezpieczne usuwanie sprzętu] .
 5. Po sprawdzeniu powyższego kliknąć przycisk Next [Dalej] w oknie Firmware Updater [Aktualizacja oprogramowania wbudowanego]. Następnie w tym oknie wyświetli się obraz przedstawiony na rysunku 1, a na wyświetlaczu LCD - obraz przedstawiony na rysunku 2.

  Uwaga: Od tego momentu nie można wyłączać pilota aż do zakończenia procedury aktualizacji oprogramowania wbudowanego.

  Rysunek 1Rysunek 2

 6. Po wyświetleniu się ekranów przedstawionych na rysunkach 1 i 2 kliknąć przycisk Next [Dalej]. W lewym dolnym rogu ekranu wyświetli się numer bieżącej wersji oprogramowania wbudowanego oraz numer wersji po aktualizacji (rysunek 3).
 7. Po upewnieniu się, że w polu Current Version [Bieżąca wersja] wyświetlany jest numer wersji 2.00 lub niższy kliknąć przycisk Next [Dalej].
  Jeśli na ekranie wyświetli się obraz przedstawiony na rysunku 4, aktualizacja nie jest wymagana. Zgodnie z komunikatem należy przerwać połączenie USB i kliknąć przycisk Finish [Zakończ].

  Rysunek 3: Aktualizacja jest konieczna.

  Rysunek 4: Aktualizacja nie jest konieczna.

 8. Zgodnie z instrukcją na rysunku 5 należy kliknąć ikonę Safely Remove Hardware [Bezpieczne usuwanie sprzętu] na pasku zadań w prawym dolnym rogu ekranu komputera i przerwać połączenie USB.
  Uwaga: Nie odłączać kabla USB nawet wtedy, gdy po wykonaniu powyższej czynności połączenie USB z komputerem zostanie przerwane.
  Rysunek 5

 9. Aby zresetować pilota, należy nacisnąć przycisk [REC/ENTER].

 10. W oknie Firmware Updater [Aktualizacja oprogramowania wbudowanego] kliknąć przycisk Next [Dalej] (rysunek 5).
 11. Po zresetowaniu następuje weryfikacja połączenia z pilotem, a następnie wyświetla się ekran przedstawiony na rysunku 6.
 12. Kliknąć przycisk Run [Uruchom], aby rozpocząć aktualizację. Podczas aktualizacji (przez około 10 minut) wyświetla się pasek postępu.
  Uwaga: Podczas trwania procesu aktualizacji nie wolno wyłączać pilota ani odłączać kabla USB.
  Rysunek 6

 13. Po zakończeniu aktualizacji wyświetli się ekran przedstawiony na rysunku 7. Kliknąć przycisk Finish [Zakończ] i odłączyć kabel USB.
  Rysunek 7

 14. Wyłączyć i włączyć pilota.

Krok 2: potwierdzenie wersji oprogramowania wbudowanego pilota (wersja 2.00)

 1. Nacisnąć przycisk MENU, aby wybrać opcję Remote Control Setting, a następnie nacisnąć przycisk [REC/ENTER].
 2. Wybrać opcję Version [Wersja], a następnie nacisnąć przycisk [REC/ENTER]. Na ekranie wyświetli się informacja o obecnej wersji oprogramowania. Jeśli wyświetli się wartość "2.00" (widoczna poniżej), oznacza to że oprogramowanie wbudowane jest w wersji 2.00.