Modele, których dotyczy informacja

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:
 • HDR-AZ1

Informacja o tym pliku do pobrania

 • Nazwa: Aktualizacja oprogramowania wbudowanego: wersja 1.01 dla modelu HDR-AZ1 (Mac)
 • Data wydania:18/12/2014
 • Korzyści i udoskonalenia
  • Dokładniejsze dzienniki GPS podczas nagrywania filmu oraz szczegółowe informacje o lokalizacji podczas rejestrowania zdjęć
  • Korekcja rozmiaru obrazu w trybie transmisji strumieniowej, gdy rozmiar filmu ustawiony jest na 1280 x 720

Wymagania systemowe

Systemy operacyjne

Najnowsza aktualizacja oprogramowania wbudowanego jest kompatybilna z następującym sprzętem komputerowym Mac:
 • Mac OS X v.10.7 ~ 10.10
  Instalacja rozszerzenia jądra modułu ładującego dla sterownika

  Ten krok dotyczy jedynie komputerów z systemem operacyjnym Mac OS X 10.10 (lub nowszym). Przed rozpoczęciem aktualizacji oprogramowania sprzętowego wymagane jest uruchomienie aplikacji przygotowującej. W przypadku komputerów z systemem operacyjnym Mac OS X 10.9 lub starszym uruchomienie tej aplikacji nie jest wymagane i można przejść bezpośrednio do kroku „Instalacja oprogramowania”.

  1. Pobrać plik DriverLoader [DL100_1411a.dmg]
  2. Dwukrotnie kliknąć pobrany plik [DL100_1411a.dmg]. Nie podłączać na razie kamery
  3. Dwukrotnie kliknąć ikonę [DL100_1411a] znajdującą się na pulpicie
  4. Dwukrotnie kliknąć ikonę [DriverLoader]
  5. Podczas ładowania rozszerzenia jądra wyświetli się monit o zgodę na wprowadzanie zmian przez aplikację. Wpisać hasło logowania na konto wykonawcze

Sprzęt komputerowy

Najnowsza aktualizacja oprogramowania wbudowanego jest kompatybilna z następującym sprzętem:
 • Procesor: Intel*
  * Procesory Core Solo i Core Duo nie są już obsługiwane
 • Wolne miejsce na dysku: co najmniej 200 MB
 • Pamięć RAM: co najmniej 512 MB
  Uwaga: Przed rozpoczęciem aktualizacji oprogramowania wbudowanego należy zamknąć wszystkie inne aplikacje.
 • Źródło zasilania kamery
  • W pełni naładowany akumulator serii NP-BY1
   Uwaga: Aktualizację można przeprowadzić jedynie wtedy, gdy ikona poziomu naładowania akumulatora zawiera co najmniej trzy paski (). Zalecamy użycie całkowicie naładowanego akumulatora.
 • Kabel USB dostarczony wraz z kamerą

  Uwaga: Nie gwarantuje się możliwości przeprowadzenia aktualizacji w przypadku użycia innego kabla USB.

Pobieranie

Ważne uwagi:

 • Podczas aktualizacji oprogramowania wbudowanego należy używać całkowicie naładowanego akumulatora NP-BY1.
 • W trakcie aktualizacji nie można wyjmować akumulatora, ponieważ z powodu utraty zasilania kamera może przestać działać.
 • Przed rozpoczęciem procedury należy wyjąć kartę pamięci z kamery.

Sposób pobierania aktualizacji oprogramowania wbudowanego:

 1. Zalogować się jako administrator.
 2. U dołu strony znajduje się oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności, należy je przeczytać i zaakceptować warunki tam zawarte, klikając pole wyboru. Następnie kliknąć przycisk Download [Pobierz].
 3. Rozpocznie się pobieranie pliku Update_HDRAZ1V101.dmg.
 4. Zapisz plik na pulpicie komputera (zalecane).

Instalacja

Po zakończeniu pobierania pliku można zainstalować aktualizację oprogramowania wbudowanego modelu HDR-AZ1 do wersji 1.01.

Krok 1: Uruchamianie narzędzia Firmware Updater [Aktualizacja oprogramowania wbudowanego]

 1. Zamknąć wszystkie programy uruchomione na komputerze.
 2. Kliknąć dwukrotnie pobrany plik Update_HDRAZ1V101.dmg. Nie podłączać na razie kamery.
 3. Rozpocznie się wyodrębnianie pliku Update_HDRAZ1V101.
 4. Kliknąć dwukrotnie ikonę Firmware Updater [Aktualizacja oprogramowania wbudowanego].
 5. Podczas ładowania rozszerzenia jądra wyświetli się monit o zgodę na wprowadzanie zmian przez aplikację. Wpisać hasło logowania na konto użytkownika z uprawnieniami administratora.  Uwaga: po dwukrotnym kliknięciu ikony [FirmwareUpdater] (Aktualizacja oprogramowania wbudowanego) pojawi się prośba o potwierdzenie tożsamości..

  Aby zamknąć okno dialogowe, należy kliknąć przycisk OK. Następnie korzystając z przycisku [Control] (Sterowanie), należy kliknąć ikonę [FirmwareUpdater] (Aktualizacja oprogramowania wbudowanego). W menu wybrać polecenie [Open] (Otwórz). Następnie po wyświetleniu się ostrzeżenia wybrać polecenie [Open] (Otwórz).

 6. Uruchomi się narzędzie Firmware Updater [Aktualizacja oprogramowania wbudowanego]. 7. Przed rozpoczęciem procedury należy wyjąć kartę pamięci z kamery. Podłączyć kamerę do komputera za pomocą kabla USB.
  Uwaga: Na wyświetlaczu LCD kamery pojawia się komunikat USB Mode [Tryb USB].
 8. Po sprawdzeniu powyższego kliknąć przycisk Next [Dalej] w oknie Firmware Updater [Aktualizacja oprogramowania wbudowanego]. Następnie w oknie narzędzia wyświetli się obraz jak na rysunku 1, a na ekranie LCD kamery jak na rysunku 2. Uwaga: Od tego momentu nie można wyłączać kamery aż do zakończenia procedury aktualizacji oprogramowania wbudowanego.
  Rysunek 1Rysunek 2

 9. Po wyświetleniu się ekranów jak na rysunkach 1 i 2 należy kliknąć przycisk Next [Dalej]. W lewej dolnej części ekranu wyświetli się numer bieżącej wersji oprogramowania wbudowanego oraz numer wersji po aktualizacji (Rysunek 3).
 10. Po potwierdzeniu, że w polu Current version [Bieżąca wersja] wyświetlana wersja to Ver.1.00, kliknąć przycisk Next [Dalej].

  Jeśli w polu Current version [Bieżąca wersja] wyświetla się numer 1.01, aktualizacja nie jest wymagana. Zgodnie z komunikatem należy przerwać połączenie USB i kliknąć przycisk Finish [Zakończ]. Wyłączyć kamerę, wyjąć akumulator, ponownie włożyć akumulator i włączyć kamerę.
  Rysunek 3

 11. Pojawi się ekran przedstawiony na rysunku 4.

  Rysunek 4


 12. Aby uruchomić, należy nacisnąć przycisk [REC] (Film/Zdjęcie)

  Uwaga: po naciśnięciu przycisku [REC] wyświetlacz kamery się wyłącza. Należy przejść do następnego kroku.
 13. W oknie Firmware Updater [Aktualizacja oprogramowania wbudowanego] kliknąć przycisk Next [Dalej] (Rysunek 4).
 14. Po zresetowaniu następuje weryfikacja połączenia z kamerą, a następnie wyświetla się ekran jak na rysunku 5.
 15. Kliknąć przycisk Run [Uruchom] i rozpocząć aktualizację. Podczas aktualizacji (przez około 10 minut) wyświetla się pasek postępu.
  Uwaga: Podczas trwania procesu aktualizacji nie wolno wyłączać kamery ani odłączać kabla USB.

  Rysunek 5


 16. Po zakończeniu aktualizacji kamera automatycznie uruchomi się ponownie. Należy upewnić się, że kamera została uruchomiona, i poczekać, aż włączy się ekran LCD. Po włączeniu się ekranu LCD kliknąć przycisk [Finish] (Zakończ) i odłączyć kabel USB
  Rysunek 6

Krok 2: potwierdzenie wersji oprogramowania wbudowanego kamery (wersja 1.01)

 1. Uruchomić aplikację PlayMemories Mobile na urządzeniu mobilnym (smartfonie lub tablecie) i podłączyć je do kamery.
  Wskazówki dotyczące sposobu instalowania aplikacji PlayMemories Mobile i podłączania urządzenia mobilnego do kamery znajdują się w instrukcji obsługi dołączonej do zestawu lub w przewodniku „Podłączanie kamery do smartfona” (Android /iPhone) dla modelu HDR-AZ1
 2. Aby zobaczy informacje dotyczące wersji urządzenia, należy nacisnąć przycisk [Settings] (Ustawienia) -> [Camera information] (Informacje dotyczące kamery) w aplikacji PlayMemories Mobile