Regulacje prawne i inne informacje dotyczące Twojego kraju

Dowiedz się więcej na temat regulacji prawnych dotyczących produktów Sony w Twoim kraju.

Energooszczędność

Informacja o ekoprojekcie zasilaczy zewnętrznych:

„W celu uzyskania informacji o wymogach dotyczących ekoprojektu dla zasilaczy zewnętrznych zgodnie z załącznikiem II pkt 2 lit b) ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) 2019/1782 z dnia 1 października 2019 r. ustanawiającego wymogi dotyczące ekoprojektu dla zasilaczy zewnętrznych na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE oraz uchylającego rozporządzenie Komisji (WE) nr 278/2009 prosimy o skorzystanie z łącza do strony, która umożliwia odszukanie informacji o zewnętrznym zasilaczu na podstawie nazwy modelu zewnętrznego zasilacza:

Jak czytać etykietę efektywności energetycznej UE

Na etykietach efektywności energetycznej wykorzystywana jest klasyfikacja alfabetyczna: od „A++” (najbardziej oszczędne) do „F” (najmniej oszczędne). Zgodnie z rozporządzeniem UE nr 1062/2010 wszystkie telewizory oferowane na sprzedaż w sklepach tradycyjnych i internetowych muszą być opatrzone etykietą efektywności energetycznej. Obecnie wykorzystywana jest taka etykieta. Limity klas efektywności energetycznej są okresowo aktualizowane przez Komisję Europejską.

Energooszczędność

Zużycie energii XYZ kWh rocznie przy założeniu, że telewizor jest włączany na 4 godziny dziennie przez 365 dni w roku. Rzeczywiste zużycie energii zależy od sposobu używania telewizora.

Firma Sony stara się opracowywać i produkować urządzenia, które zużywają mniej energii niż ich wcześniejsze odpowiedniki. Klasa efektywności energetycznej znakomitej większości naszych telewizorów zawiera się w przedziale od A++ do A; żaden z nich nie ma klasy niższej niż B.

Zbiórka i recykling

Oddawanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE), zużytych baterii i opakowań

Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii i akumulatorów oraz opakowań nie wolno umieszczać z innymi odpadami domowymi. Muszą one być przekazywane do oddzielnego systemu zbiórki odpadów. Informuje o tym symbol przekreślonego kosza na śmieci na urządzeniu elektrycznym lub elektronicznym bądź baterii/akumulatorze. Na bateriach i akumulatorach, które zawierają więcej niż 0,004% ołowiu, razem z tym symbolem może być umieszczony symbol chemiczny ołowiu (Pb).

Właściwa utylizacja produktów, baterii i opakowań pomaga uniknąć ewentualnych negatywnych konsekwencji dla środowiska i zdrowia ludzkiego. W zależności od miejsca zamieszkania możliwe jest także pozbywanie się odpadów papierowych innych niż opakowania — takich jak instrukcje obsługi — oraz płyt CD i DVD poprzez dedykowane systemy zbiórki odpadów. Recykling tych materiałów pomaga oszczędzać surowce naturalne.

Szczegółowe informacje na temat utylizacji i recyklingu produktów, baterii oraz opakowań można uzyskać w miejscowych urzędach miasta lub gminy, w firmach zajmujących się wywozem nieczystości albo w sklepie, w którym produkty lub baterie zostały zakupione. W przypadku produktów, które ze względów bezpieczeństwa, wydajności lub spójności danych wymagają stałego podłączenia do wbudowanego akumulatora, wymianę tego akumulatora należy powierzać wyłącznie odpowiednio wyszkolonym osobom.

Aby mieć pewność, że baterie oraz sprzęt elektroniczny i elektryczny zostaną we właściwy sposób zutylizowane, należy po zakończeniu ich eksploatacji przekazać je do właściwego punktu prowadzącego zbiórkę i recykling. Jeśli chodzi o pozostałe rodzaje baterii, prosimy o sprawdzenie w instrukcji obsługi sposobów bezpiecznego usuwania baterii z urządzenia. Po wyjęciu baterii należy dostarczyć ją do właściwego punktu zbiórki zużytych baterii.

Dyrektywa WEEE

Urządzeń elektronicznych nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi — muszą być zbierane oddzielnie i poddane recyklingowi

Dyrektywa o bateriach i akumulatorach

Baterii i akumulatorów nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi — muszą być zbierane oddzielnie i poddane recyklingowi.

Dyrektywa REACH

Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals (rejestracja, ocena, udzielanie zezwoleń i ograniczenia w stosowaniu substancji chemicznych)

Poza podejmowaniem działań ograniczających użycie szkodliwych substancji stosujemy się także do rozporządzenia Unii Europejskiej nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (Registration, Evaluation, Authorisation and Restrictions of Chemicals — REACH). Nakłada ono na wszystkie firmy działające na terenie Unii Europejskiej (w tym Sony) określone zobowiązania, między innymi informowania klientów o wykorzystaniu w produktach groźnych substancji chemicznych (SVHS), które są wymienione we wspomnianym rozporządzeniu.